Inovační procesy pro SMART region

Zkratka předmětu KRM/ISR
Název předmětu Inovační procesy pro SMART region
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/ISR
Název Inovační procesy pro SMART region
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získaní teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti inovační politiky, inovačních systému a jejich využití pro smart region. Předmět studentům umožní kompetentně participaci na přípravě projektů smart region v různých rolích, plánovací, participační, zadávací i kontrolní.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Prezentování a diskutování zadaných témat. Aktivní účast na cvičeních. Aktivní příprava na cvičení (řešení předem zadaných úkolů).

Požadavky ke zkoušce:
Písemný test a ústní zkouška.Váhy při hodnocení u zkoušky: 50% písemný test, 50% ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Evropská politika podpory inovací, Národní inovační systém ČR, strategické dokumenty pro rozvoj inovací.
2. Regionální inovační systémy, podpora inovací v regionech.
3. Inovační centra, podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky.
4. Technologické platformy a ostatní kooperační uskupení.
5. Financování inovací v regionech.
6. Koncepce smart city/smart region a její implementace.
7. Klíčové faktory smart city/smart regionu (technologické, institucionální lidské).
8. Otevřená data v smart regionu.
9. Smart technologie v praxi.
10. Možnosti financování smart technologií.
11 - 12. Příklady dobré praxe z ČR a ze zahraničí.
Cvičení tematicky navazují na jednotlivé přednášky

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student se dobře orientuje v oblasti inovační politiky, inovačních systému a jejich využití pro smart region. Dokáže smart technologie používat a navrhnout jejích využití v regionu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., Ing. Jaroslava Urbánková
  • Cvičící: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., Ing. Jaroslava Urbánková
Literatura
  • Pavlík, M. a kol. (2019). Regiony budoucnosti ? spolupráce, bezpečí, efektivita. Praha.
  • Prokop. V., Stejskal, J. (2018). Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí. Praha, Wolters Kluwer.
  • Cudlínová, E., a kol. (2020). Rozvoj Jihočeského kraje ? Potenciál pro aplikace iniciativy Evropské komise Smart Region. Ekonomická fakulta JU.
  • Ratten, V. (2017). Entrepreneurship, innovation and smart cities. Routledge: Oxford, UK.
  • Slavík, J. (2017). Smart city v praxi. Profi Press s.r.o.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Případová studie

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF