Financování z nadnárodních zdrojů

Zkratka předmětu KRM/FEU
Název předmětu Financování z nadnárodních zdrojů
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/FEU
Název Financování z nadnárodních zdrojů
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/FEU
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznámí studenty s obecnými principy financování projektů ze zdrojů EU a dalších zahraničních fondů a dále se specifiky financování projektů pro malé a střední podniky a veřejnou správu.
Student po absolvování předmětu získá obecný přehled o politikách EU, o fungování dalších nadnárodních fondů a o jejich praktickém provádění a možnostech čerpání. Bude samostatně schopen vyhledávat a analyzovat informace o programech podpory.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Prezentování a diskutování zadaných témat. Aktivní účast na cvičeních. Aktivní příprava na cvičení (řešení předem zadaných úkolů).

Požadavky ke zkoušce:
Písemný test a ústní zkouška.Váhy při hodnocení u zkoušky: 50% písemný test, 50% ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Finanční orgány Evropské unie.
2. Příprava rozpočtu, rozpočtové zásady v EU.
3. Schvalování rozpočtu, rozpočtová procedura a kontrola.
4. Zdroje financování z EU 2014-2020.
5. Programy pro malé a střední podniky 2014-2020.
6. Programy pro veřejný a neziskový sektor 2014- 2020.
7. Fondy EHP a Norska.
8. Program Švýcarsko-České spolupráce.
9. Úspěšné a neúspěšné využívaní dotačních titulů v soukromém sektoru.
10. Úspěšné a neúspěšné využívaní dotačních titulů pro veřejnou správu.
11. Bilance čerpání financí od roku 2007 v soukromém a veřejném sektoru.
12. Budoucnost financování ze zdrojů EU a dalších zdrojů po roce 2020.

Cvičení:
Cvičení budou navazovat na přednášená témata, budou probíhat formou diskuze, kde se řeší aktuální problémy z praxe.
Součástí bude zpracování a samostatná prezentace seminární práce na zadané téma.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Student se dobře orientuje v programech EU a dalších fondech a dokáže vyhledat vhodné programy jak pro veřejnou správu, tak pro firemní potřeby.

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
  • Cvičící: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
Literatura
  • Ministerstvo místního rozvoje ČR. (2015). Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 v kostce. Praha: MMR.
  • Cvik, E.D. (2016). Právní aspekty financování regionů soudržnosti. Ostrava : KEY Publishing.
  • Přenosil, J., Strejček, J., König P., Lacina, L., Ostřížek, J. (2011). Učebnice evropské integrace. Barrister & Principal.
  • Evropská komise. (2015). Evropské strukturální a investiční fondy 2014? 2020: Oficiální texty a komentáře. Brusel: Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie.
  • http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF