Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí

Zkratka předmětu KRM/EZP
Název předmětu Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/EZP
Název Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KRM/EEZP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je ukázat možnosti integrace rozměru životního prostředí do ekonomického rozhodování na úrovni ministerstev i regionálních úřadů. Studenti mají možnost podívat se na ekologickou politiku z ekonomického úhlu pohledu. Jaké jsou praktické ekonomické nástroje, jejich historie, způsob a efektivnost uplatňování v případě vyžadované ekologické formy chování. Kurz se postupně zabývá širšími souvislostmi obecného vývoje problematiky vztahů ekologické politiky a ekonomiky, až po praktické řešení problémů prostřednictvím ekonomické politiky a ekonomických nástrojů EU a ČR.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínky pro udělení zápočtu: zpracování 1 seminární práce. V seminární práci by měla být zřejmá návaznost probrané látky v souvislosti s praktickým zaměřením posluchače. Rozsah práce je cca 8 stran.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost ekologické politiky a ekonomických nástrojů k ochraně životního prostředí. Celková známka se určuje na základě výsledků ze seminárních prací, zkouškového testu a ústní zkoušky.

Obsah

Témata přednášek:
1. Zásady environmentální politiky a vymezení základních pojmů.
2. Princip trvale udržitelného rozvoje a jeho politická podpora.
3. Ekopolitika v České republice, historie a současnost.
4. Ekopolitika v Evropské unii.
5. Srovnání vývoje a přístupů k ekopolitice v Evropské unii a USA.
6. Ekopolitika podle odvětví. Doprava.
7. Ekopolitika podle odvětví. Energetika.
8. Ekopolitika podle odvětví. Zemědělství.
9. Ekopolitika podle odvětví. Odpadové hospodářství.
10. Ekopolitika podle složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší, klima).
11. Ekopolitika a podniky (ISO, EMAS).
12. Zelená ekonomie, Green marketing.

Cvičení:
odpovídají tématům přednášek

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům ekonomického přístupu ve vztahu k životnímu prostředí, jsou schopni orientovat se v ekonomických nástrojích na ochranu ŽP a použít metodiku oceňování přírodních zdrojů pro argumentaci nákladově ziskové analýzy. Studenti by měli pochopit rozdíl mezi environmentalismem jako ideologií a environmentální politikou a rozhodnout se pro řešení environmentálních konfliktů, politickým rozhodnutím, zákonem, ekonomickými nástroji nebo vyjednáváním.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
Literatura
  • Miškolci, S. (2013). Ekonomika a řízení životního prostředí a přírodních zdrojů: úvod do ekonomie životního prostředí a přírodních zdrojů. Brno: Mendelova univerzita v Brně.
  • Dvořáková Líšková, Z., Cudlínová, E. (2015). Ekopolitika a ekonomika životního prostředí. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta.
  • http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/OEDN-statni_politika_zp-20130110.pdf.pdf
  • Wiesmeth, H. (2012). Environmental economics : theory and policy in equilibrium. Heidelberg: Springer.
  • Šauer, P., Lisa, A. (2007). Environmentální ekonomie a politika - Výukové případové studie. Praha : Univerzita Karlova v Praze.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF