Environmentální ekonomika

Zkratka předmětu KRM/ENE
Název předmětu Environmentální ekonomika
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/ENE
Název Environmentální ekonomika
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/ENE
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnění širších teoretických a praktických souvislostí vztahu ekonomie a životního prostředí, pro vzájemné porozumění ekonomů a ekologů a pro fundovanou argumentaci při vzájemných střetech a diskusích. Kurz umožní pochopit ekonomický a ekologický styl myšlení, vypovídající o specifickém přístupu k realitě - shod a odlišností.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínky pro udělení zápočtu: zpracování 2 seminárních prací, které řeší případové studie vyplývající z odborného zaměření kurzu. Rozsah práce je cca 15 stran.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základních témat environmentální ekonomie. Celková známka se určuje na základě výsledků ze seminárních prací, zkouškového testu a ústní zkoušky.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
1 - Ekonomické a ekologické myšlení;
2 - Reakce ekonomů na ekologickou krizi;
3 - Naše Společná Budoucnost;
4 - Zelená ekonomie v EU;
5 - Zelená ekonomie v USA
6 - Bioekonomie;
7 - Trvale udržitelný rozvoj;
8 - Internalizace externalit;
9 - Zelené daně;
10 - Obchodovatelné povolenky;
11 - Metody oceňování přírody I;
12 - Metody oceňování přírody II;
13 - Globální ekonomika životní prostředí

Cvičení:
odpovídají tématům přednášek

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Environmentální ekonomika je podmíněn předměty Ekonomie I.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům environmentální ekonomie, jsou schopni orientovat se v ekonomických nástrojích na ochranu ŽP a použít metodiku oceňování přírodních zdrojů pro argumentaci nákladově ziskové analýzy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Cvičící: Ing. Roman Buchtele, doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., Ing. Nikola Sagapova, Ing. Jiří Sedlák
Literatura
  • Raworth, K. (2017). Ekonomie Koblihy (Sedm způsobů ekonomickéhop myšlení pro 21.století) . Praha: IDEA.
  • Slavíková, L. (2012). Ekonomie životního prostředí - teorie a politika. Nakladatelství Alfa.
  • Vávra, J., Lapka, M., Cudlínová, E. (Eds.). (2015). Ekonomika v souvislostech. Praha : Filozofická fakulta UK v Praze.
  • Tomšík, K. (2016). Evropská integrace a environmentální ekonomika. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze.
  • Johanisová, N. (2013). Ekonomičtí disidenti. Nakladatelství Stehlík.
  • Švihlíková, I. (2015). Jak jsme se stali kolonií. Nakladatelství Rybka.
  • Johanisová, N. (2014). Vybrané kapitoly z ekologické ekonomie. Brno : Masarykova Univerzita.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF