Evropská integrace

Zkratka předmětu KRM/EI4
Název předmětu Evropská integrace
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/EI4
Název Evropská integrace
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/EI4
Vyloučené předměty KRM/KEI4, KSR/KEI4
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět "Evropská integrace" se zaměřuje na hlavní důvody, které vedly ke vzniku EU a k integračním procesům v Evropě. Současný stav evropské integrace je výsledkem šedesáti let vývoje, který vedl od ekonomicky orientovaného Společenství šesti západoevropských států až k rozšiřující se Evropské unii. Předmět přistupuje k fungování EU jako k určité formě regionálního rozvoje, soustřeďuje se na hlavní aktivity a principy regionální politiky EU. Zároveň jsou probírány i vnitřní (intraunijní) a vnější politiky EU. Studenti se blíže seznámí i s funkcí rozpočtu a jednotlivých orgánů EU. Získané poznatky jsou určeny k porozumění alternativ dalšího vývoje v oblasti evropské integrace a jejich forem včetně společného trhu, společných politik a měnové Unie.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní příprava a účast na seminářích (vypracování případové studie).
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Písemná a ústní zkouška.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do historie pokusů o sjednocení Evropy
2. Od založení ESUO a EHS až po Maastricht
3. Hlavní důvody evropské integrace vedoucí ke vzniku EU
4. Vnitřní fungování a struktura Evropské unie
5. Symboly Evropské unie
6. Společná měna a její vývoj
7-8. Evropská unie v praxi politiky Evropské unie
9. Hospodářská krize a EU
10-11. Vztah České republiky a Evropské unie
12. Budoucnost evropské integrace

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Získané poznatky jsou určeny k porozumění alternativ dalšího vývoje v oblasti evropské integrace a jejich forem včetně společného trhu, společných politik a měnové Unie.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
Literatura
  • Navrátil, B., Kaňa R., ZLÝ B.. (2012). Evropská unie a integrační procesy. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava.
  • Přenosi J., Strejček J.,König P., Lacina L., Ostřížek J.. (2011). Učebnice evropské integrace. Barrister & Principal.
  • Schulzová H., Weiss T., Kozák K.. (2012). Dopady krize v euroatlantickém prostoru. Praha, Dokořán.
  • BALDWIN, R. WYPLOSZ, CH. (2008). Ekonomie Evropské integrace (1. vyd.). Praha : Grada.
  • CINI, M. (2007). European Union Politics (2nd edition). Oxford : Oxford University Press.
  • SYLLOVÁ, J. , PITROVÁ, L., PALDUSOVÁ, H. a kol. (2010). Lisabonská smlouva. C.H.Beck, Praha.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF