Bioekonomika

Zkratka předmětu KRM/CBIE
Název předmětu Bioekonomika
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/CBIE
Název Bioekonomika
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Studenti získají znalosti týkající se nového ekonomického směru, které jim umožní reagovat na budoucí požadavky ekonomiky, jako je nový typ podnikání a regionálního rozvoje. Bioekonomika se v EU objevila poprvé v Evropské strategii pro bioekonomiku v roce 2012. Je založena na využívání biologických zdrojů (odpadů ze zemědělství, lesnictví, rybářství, potravin i bio složky TKO), které nahradí neobnovitelné suroviny jako je uhlí a ropa. Jde o spojení nové teorie a praxe, především znalostí ekonomiky a biotechnologií, které umožní multidisciplinární přístup k řešení ekonomických problémů. Bioekonomika představuje nové alternativy rozvoje lokální ekonomiky ve venkovských regionech, kde je možné biologické zdroje využít novým způsobem. Předmět bude zaměřen především na využití odpadů jako nového zdroje pomocí nových technologických postupů, navazuje tak na principy cirkulární ekonomiky, jejíž strategii, vypracovanou na MŽP, bude ČR mít schválenou od roku 2021. V rámci cvičení si studenti vyzkouší praktické návrhy bioekonomických řešení využitelných pro rozvoj regionu. Součástí absolvování předmětu jsou i exkurze do bioekonomických provozů v rámci ČR.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na přednáškách
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je podmíněna úspěšným vypracováním semestrálního projektu na zadané téma. Zkouška je písemná
a ústní.

Obsah

Témata přednášek:

1. Bioekonomika definice a úvod do tématu
2. Bioekonomika v politických dokumentech
3. Bioekonomika jako cesta řešení globálních výzev
4. Bioekonomika ve vztahu k zelené, environmentální a ekologické ekonomii
5. Hlavní rizika související s aplikací bioekonomiky
6. Bioekonomika a princip udržitelného rozvoje
7. Bioekonomika využívající odpady dřevozpracujícího průmyslu
8. Bioekonomika využívající odpady zemědělství
9. Bioekonomika využivající řasy
10. Bioekonomika využívající potravinářské a komunální odpady
11. Regionální rozměr bioekonomiky
12. Udržitelná cesta aplikace bioekonomiky

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
Literatura
  • Cudlínová Eva, Lapka Miloslav, Vávra Jan. (2017). Bioeconomy as a New Perspective for Solving Climate Change? in L. Westra, J. Gray, F.-T. Gottwald (eds.). The Role of Integrity in the Governance of the Commons: Governance, Ecology, Law, Ethics. Springer.
  • Cudlínová Eva, Giacomelli Sobrinho Valny, Lapka Miloslav, Vávra Jan. (2019). Bioeconomy as a New Phenomenon in Land Grabbing: The Case of Brazil. In Westra et al. Ecological Integrity and Land Uses: Sovereignty. Nova Science Publishers, New York.
  • European Commission. (2018). A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy. Brussels.
  • Lewandowski Iris. (2018). Bioeconomy Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. Springer.
  • BECOTEPS. The European Bioeconomy in 2030: Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challenges.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF