Brownfieldy v ekonomických souvislostech

Zkratka předmětu KRM/BES
Název předmětu Brownfieldy v ekonomických souvislostech
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/BES
Název Brownfieldy v ekonomických souvislostech
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět přinese studentům základní aktuální poznatky o problematice brownfieldů o jejich vzniku, současné situaci a ekonomicky efektivním využití do budoucna. Na příkladech z praxe se naučí jejich kategorizaci, hodnocení, management a identifikovat jednotlivé etapy regenerace. V rámci cvičení si vyzkouší návrh regenerace brownfieldu s ekonomikou efektivnosti. Součástí absolvování předmětu jsou i exkurze regenerovaných a neregenerovaných brownfieldů v České republice.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích (cvičeních)
Aktivní příprava na semináře (příprava předem daných úkolů)

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je podmíněna úspěšným vypracováním semestrálního projektu na zadané téma. Zkouška je písemná
a ústní.

Obsah

Předmět je složen z následujících témat(přednášek):

- Základní poznatky o brownfieldech (základní terminologie, klasifikace, identifikace, aktéři brownfieldů)
- Evidence brownfieldů
- Inventarizace brownfieldů (včetně metodiky inventarizace na úrovni ORP)
- Územní rozvoj a brownfieldy
- Sociálně demografické aspekty a vazba na kulturu v procesu regenerace brownfieldů
- Ekonomické aspekty brownfieldů (trh s brownfieldy)
- Ekonomické nástroje regenerace
- Environmentální aspekty spojené s existencí brownfieldů (kontaminace, sanace)
- Diagnostika staveb brownfieldů (průzkumy území a staveb, metody stavebně technického průzkumu,
- Energetická efektivita na brownfieldech (vhodný management energetických systémů v budovách, energetická
klasifikace budov, využití brownfieldů pro projekty obnovitelných zdrojů energie)

Cvičení:
Příklady regenerace ve světe
Příklady regenerace v EU
Příklady regenerace v ČR

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům regenerace brownfieldů. Jsou schopni orientovat se v ekonomických a právních nástrojích znovuvyužití brownfieldů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
  • Cvičící: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
Literatura
  • Bergatt Jackson, J. (2004). Brownfields snadno a lehce: Příručka zejména pro pracovníky a zastupitele. Praha: IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel.
  • Vojvodíková B., a kol. (2012). Brownfieldy - specifika, okolí a ideje. Praha : Professional Publishing, 2012.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu. (2008). Národní strategie regenerace brownfieldů.
  • Hula R., Reese L. A., Jackson - Elmoore, C.. (2012). Reclaiming Brownfields - A Comparative Analysis of Adaptive Reuse of Contamined Properties. Farnham : Ashgate.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF