Řízení lidských zdrojů

Zkratka předmětu KŘE/CRLZN
Název předmětu Řízení lidských zdrojů
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KŘE/CRLZN
Název Řízení lidských zdrojů
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět poskytne studentům základy řízení lidských zdrojů a přehled současných trendů v RLZ.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Aktivní účast na cvičeních. Předložení seminární práce. 1 test (75% úspěšnost).
Požadavky ke zkoušce:
Písemný test (75% úspěšnost), ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Koncept řízení lidských zdrojů (systém RLZ, cíle a politiky, úkoly RLZ, charakteristiky, modely a subjekty RLZ, historie a vývoj).
2. Strategické RLZ (úloha RLZ v managementu organizace, vnější podmínky RLZ, vnitřní podmínky RLZ, strategie RLZ).
3. Mezinárodní RLZ (RLZ v multinacionální společnosti, strategie mezinárodního managementu lidských zdrojů, řízení expatriantů).
4. Organizace personální práce, personální útvary a personalisté (outsourcing personálních činností, role personalistů, úkoly a postavení personálního oddělení v organizaci) (přednáška odborníka z praxe).
5. Základní činnosti RLZ (tvorba a analýza pracovních míst, plánování pracovní síly, výběr a získávání pracovníků, řízení pracovního výkonu, odměňování zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, péče o pracovníky).
6. Specifika RLZ v malých a středních podnicích.
7. Řízení lidského kapitálu organizace a řízení talentů.
8. Career management (kariéra, kariérní růst, následnictví, kariérní plány) a personální poradenství (přednáška odborníka z praxe).
9. Znalostní management a jeho důsledky na RLZ.
10. Pracovní vztahy (hlas pracovníků, oddanost a angažovanost, psychologická smlouva, kolektivní pracovní vztahy, diskriminace, stress management).
11. Trh práce (lokální trhy práce, specifika evropského a globálního trhu práce).
12. Moderní trendy v RLZ (užití nových technologií a médií v personální práci, tvorba značky zaměstnavatele).
13. HR controlling (efektivita systému RLZ a jeho dopad na další oblasti podnikání).
14. Personální informační systém (evidence informací, složky systému).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí podstatě řízení lidských zdrojů a jsou schopni aplikace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Markéta Adamová
Literatura
  • Armstrong, M., & Taylor, S. (2015). Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy - 13. vydání. Praha: Grada.
  • Koubek, J. (2015). Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press.
  • Armstrong, M., & Taylor, S. (2017). Armstrong´s handbook of human resource management practise. London: Kogan Page.
  • Koubek, J. (2011). Personální práce v malých a středních firmách. Praha: Grada.
  • Bláha, J., Čopíková, A., & Horváthová, P. Řízení lidských zdrojů: Nové trendy. Praha: Management Press, 2016.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF