Právo

Zkratka předmětu KPH/ZPRAV
Název předmětu Právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/ZPRAV
Název Právo A
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/PRAVB
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní orientaci v systému právního řádu České republiky a některých základních právních institutech. Kurz seznamuje studenty se základy práva veřejného a práva soukromého.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na seminářích, vypracování zadaných právních jednání.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základů veřejného a soukromého práva - zejména základní pojmy teorie práva, orientaci v právu ústavním, správním, občanském, pracovním a pozemkovém. Součástí zkoušky může být s ohledem na její průběh prezentace vypracovaného právního úkonu.

Obsah

Přednášky:
1. Základní pojmy teorie práva
2. Základy ústavního práva
3. Základy úpravy veřejné správy
4. Základy správního práva
5. Základy pozemkového práva
6. Základy občanského práva - absolutní majetková práva
7. Základy občanského práva - relativní majetková práva
8. Základy pracovního práva
9. Úvod do podnikání
10. Obchodní korporace - založení, vznik, zrušení, zánik, likvidace, insolvence
11. Obchodní korporace - osobní společnosti
12. Obchodní korporace - kapitálové společnosti
13. Obchodní korporace - družstvo
14. Základy procesního práva - druhy řízení

Cvičení:
1. Prameny práva ČR
2. Listina základních práv a svobod
3. Správní řízení, správní rozhodnutí a opravné prostředky správního řízení
4. Správní delikty
5. Smlouva o převodu nemovitosti, návrh na vklad vlastnického práva, vkladové řízení
6. Základy občanského práva - absolutní majetková práva
7. Smlouva o dílo, koupě movité věci/závodu
8. Pracovní smlouva a dohody mimo pracovní poměr
9. Živnostenské a jiné podnikání
10. Insolvenční řízení a přihláška do insolvence
11. Proces zakládání a rušení společností
12. Společenská smlouva ve společnosti s ručením omezeným
13. Stanovy družstva
14. Platební rozkaz/elektronický platební rozkaz, žaloba, a opravné prostředky v civilním právu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům právního systému ČR, orientují se v právním řádu ČR, jsou schopni sepsat kupní smlouvu na věc movitou, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu, výpověď a žalobu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková
 • Přednášející: Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková, Mgr. Ing. Jan Mertl
 • Cvičící: Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková, Mgr. Ing. Jan Mertl
Literatura
 • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
 • Janků, M. a kol. (2016). Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C.H. Beck.
 • Listina základních práv a svobod - úst. zákon č. 2/1993 Sb.
 • Janků, M. (2014). Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). Praha: C.H.Beck.
 • Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.
 • Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.
 • Ústava ČR - úst. zákon č. 1/1993 Sb.
 • Zákon o katastru nemovitostí - zákon č.256/2013 Sb.
 • Zákon o obecním zřízení -zákon č. 128/2000 Sb.
 • Zákon o obchodních korporacích - zákon č. 90/2012 Sb.
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zákon č. 250/2016 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)- zákon č. 182/2006 Sb.
 • Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb.
 • Živnostenský zákon - zákon č. 455/1991 Sb.
 • Živnostenský zákon - zákon č. 455/1991 Sb. - vybraná ustanovení.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF