Zemědělská legislativa EU

Zkratka předmětu KPH/ZLEU
Název předmětu Zemědělská legislativa EU
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/ZLEU
Název Zemědělská legislativa EU
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/LEUB
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/CZP, KPH/KPRVB, KPH/KZP, KPH/LAW, KPH/PRAVB, KPH/ZP, KRM/CZP, KRM/KPRVB, KRM/LAW, KRM/PRAVB, KRM/ZP
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojit si znalost zemědělské legislativy v Evropské unii. První část kurzu je zaměřena na seznámení posluchačů se základy práva Evropské unie (zejména pak se základními pojmy a principy organizační struktury Evropských společenství a Evropské unie, vnitřního trhu, hospodářské a měnové unie) .

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na seminářích. Vypracování seminární práce a její prezentace.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost a orientaci v základech práva EU a v legislativě vztahující se k k zemědělství.

Obsah

Přednášky:

1- evropská integrace a vznik Evropských společenství;
2 - organizační struktura Evropských společenství a Evropské unie;
3 - právní systém Společenství - prameny a normotvorba;
4 - aplikace práva Společenství;
5 - základy společenství, jednotný vnitřní trh;
6 - hospodářská soutěž v EU;
7 - zásady zemědělské politiky;
8 - regulace zemědělského trhu (včetně jednotlivých komunitárních systémů);
9 - LFA;
10 - výrobní kvóty zemědělských produktů;
11 - dotační politika EU;
12 - podpora ekologického zemědělství;
13 - výroba alternativních zdrojů;
14 - reforma zemědělské politiky.

Cvičení:

1 - vznik a vývoj Evropských společenství - zakládací a pozměňující smlouvy ES;
2 - nařízení, směrnice, rozhodnutí;
3 - jednotlivé druhy žalob před evropskými soudními orgány;
4 - volný pohyb zboží;
5- volný pohyb osob a služeb;
6 - ochrana hospodářské soutěže v EU;
7 - zásady zemědělské politiky;
8 - regulace zemědělského trhu;
9 - LFA;
10 - výrobní kvóty zemědělských produktů;
11 - základní principy dotační politiky EU;
12 - presentace seminárních prací;
13 - presentace seminárních prací;
14 - presentace seminárních prací.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Zemědělská legislativa EU je podmíněn předmětem Právo B (PRAVB).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základům práva Evropských společenství a Evropské Unie. Dokáží se orientovat v právních předpisech Evropských společenství majících vztah k zemědělství a tyto předpisy aplikovat.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: JUDr. Rudolf Hrubý, Ing. Martina Krásnická, XXX, JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
 • Cvičící: Ing. Martina Krásnická, XXX, JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
Literatura
 • Týč, V.:. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy, Linde, 5.vyd. Praha 2006. Praha, Linde, 1999.
 • Čl. 32 - 47 (v původním znění čl. 38 - 47) Smlouvy o ES.
 • Další související nařízení a směrnice EU dle specifikace vyučujícím v průběhu semestru.
 • Fiala, P., Pitrová, M.:. Evropská unie, 1. vyd., Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2003, 743s.
 • Tichý, L.,aj.:. Evropské právo, 3. vyd. Praha: C. H. Beck 2006.
 • Nařízení č. 7/61.
 • Portál www.curia.eu.
 • Portál www.eurlex.eu.
 • Portál www.euroskop.cz.
 • Pozn. : Všechny předpisy ve znění platném na počátku aktuálního semestru.
 • Ahner, D.:. Společná zemědělská politika Evropské unie, Mezinárodní vztahy, 1995, č. 1, s. 20-26.
 • 158/73 Kampffmayer.
 • 177/78 Piggs and Bacon Comission.
 • Judikatura ESD:. 185/73 Haupzollant Bielefeld v. Konig.
 • 205/82 Deutsche Milchkontrol.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF