Vybrané otázky práva

Zkratka předmětu KPH/XTVOP
Název předmětu Vybrané otázky práva
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/XTVOP
Název Vybrané otázky práva
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 3 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnit základní pojmy teorie práva a vysvětlit současný právní stav v základních disciplinách veřejného a soukromého práva.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na seminářích, vypracování zadaných úkolů.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základů veřejného a soukromého práva - zejména základní pojmy teorie práva, orientaci v právu správním, občanském, pracovním a pozemkovém. Součástí zkoušky může být s ohledem na její průběh prezentace vypracovaného právního jednání.

Obsah

Přednášky:
1. Základní pojmy teorie práva
2. Základy ústavního práva
3. Základy úpravy veřejné správy
4. Základy správního práva
5. Základy pozemkového práva
6. Základy občanského práva - absolutní majetková práva
7. Základy občanského práva - relativní majetková práva
8. Základy pracovního práva
9. Úvod do podnikání
10. Obchodní korporace - založení, vznik, zrušení, zánik, likvidace, insolvence
11. Obchodní korporace - osobní společnosti
12. Obchodní korporace - kapitálové společnosti
13. Obchodní korporace - družstvo
14. Základy procesního práva - druhy řízení

Cvičení:
1. Prameny práva ČR
2. Listina základních práv a svobod
3. Správní řízení, správní rozhodnutí a opravné prostředky správního řízení
4. Správní delikty
5. Smlouva o převodu nemovitosti, návrh na vklad vlastnického práva, vkladové řízení
6. Základy občanského práva - absolutní majetková práva
7. Smlouva o dílo, koupě movité věci/závodu
8. Pracovní smlouva a dohody mimo pracovní poměr
9. Živnostenské a jiné podnikání
10. Insolvenční řízení a přihláška do insolvence
11. Proces zakládání a rušení společností
12. Společenská smlouva ve společnosti s ručením omezeným
13. Stanovy družstva
14. Platební rozkaz/elektronický platební rozkaz, žaloba, a opravné prostředky v civilním právu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním pojmům teorie práva, základům práva veřejného a soukromého. Posluchači jsou schopni sepsat kupní smlouvu na věc movitou a nemovitou spolu s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, pachtovní smlouvu a pracovní smlouvu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková, Mgr. Ing. Jan Mertl
 • Cvičící: Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková, Mgr. Ing. Jan Mertl
Literatura
 • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
 • Janků, M. a kol. (2016). Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C.H. Beck.
 • Katastrální zákon - zákon č. 256/2013 Sb.
 • Listina základních práv a svobod - úst. zákon č. 2/1993 Sb.
 • Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.
 • Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.
 • Ústava ČR - úst. zákon č. 1/1993 Sb.
 • Zákon o obecním zřízení - zákon č. 128/2000 Sb.
 • Zákon o obchodních korporacích - zákon č. 90/2012 Sb.
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zákon č. 250/2016 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)- zákon č. 182/2006 Sb.
 • Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - zákon č. 304/2013 Sb.
 • Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb.
 • Živnostenský zákon - zákon č. 455/1991 Sb. - vybraná ustanovení.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF