SZZ Právo

Zkratka předmětu KPH/SZPRP
Název předmětu SZZ Právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/SZPRP
Název Právo
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/KPP2, KPH/PP2, KRM/KPP2, KRM/PP2, KPH/KOSPR, KPH/OSPRA, KRM/KOSPR, KRM/OSPRA, KPH/CSP, KPH/KSP, KPH/SP, KRM/CSP, KRM/KSP, KRM/SP, KPH/KPRAP, KPH/KPRPR, KPH/PRAPR, KPH/PRPR, KRM/KPRAP, KRM/PRAPR
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti práva.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů práva, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Okruhy:

1. INSOLVENCE
Subjekty a účastníci insolvenčního řízení, návrh a přihláška do insolvenčního řízení, průběh insolvenčního řízení, způsoby řešení úpadku.
2. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmět a zadavatel, průběh zadávacího řízení, ochrana uchazečů proti rozhodnutí zadavatele.
3. VYBRANÉ SMLUVNÍ TYPY
Smlouvy z přepravy, zasílatelské smlouvy, smlouva o úvěru, akreditiv.
4. SMĚNKY
Směnka cizí, indosament, splatnost směnky, směnka vlastní, směnečný platební rozkaz.
5. NEKALÁ SOUTĚŽ DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama pokud není povolena jako přípustná, porušení obchodního tajemství, ochrana proti nekalé soutěži.
6. SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE
Právní úprava, spotřebitelské smlouvy, definice spotřebitele, nepřiměřená ujednání, adhezní smlouvy, obchodní podmínky, prodej zboží v obchodě - práva z vadného plnění vs. záruka za jakost.
7. SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
Pojem, definice spotřebitele, kontraktační proces, distanční smlouvy, smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.
8. VEŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE
Právní úprava, institucionální ochrana, nekalé obchodní praktiky, klamavé obchodní praktiky, agresivní obchodní praktiky, informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli.
9. SPRÁVNÍ PRÁVO V SYSTÉMU PRÁVA
Právo (přirozené, pozitivní, právní norma, prameny práva), státní moc a dělba moci, právní řád České republiky, metody interpretace práva, ústavní základy správního práva (Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod).
10. SPRÁVNÍ PRÁVO
Pojem, prameny správního práva, formy správní činnosti (formální, neformální, jiné úkony), správní uvážení, kontrola veřejné správy, odpovědnost za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nezákonným postupem.
11. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
Úprava, závaznost, zdroje, adresáti, význam, základní zásady činnosti správních orgánů x zásady správního řízení, etika ve veřejné správě.
12. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
Charakteristika pracovního práva, obsah pracovního poměru, vznik pracovního poměru,
zánik pracovního poměru, mzda, plat, dovolená na zotavenou, zkušební doba, konkurenční doložka, neplatnost výpovědi, náhrada škody v pracovním právu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Právo v podnikání II (PP2/KPP2), Občanské a spotřebitelské právo (OSPRA/KOSPR), Správní právo (SP/KSP), Pracovní právo (PRAPR/KPRAP)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti práva. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Uhlířová, M. a kol. Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF, 2015.
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů.
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
  • zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů.
  • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • Hendrych, D. Správní právo. Praha, C.H.Beck.
  • Pikola, P., & Jansa, V. Správní právo prakticky. Praha: ČZU, 2014.
  • Hendrych, D. Správní věda: teorie veřejné správy. Praha: Wolters Kluwer, 2014.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF