Správní právo

Zkratka předmětu KPH/SP
Název předmětu Správní právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/SP
Název Správní právo
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/ZP, KRM/ZP
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními instituty správního práva jako práva veřejné správy a poskytnout jim znalosti o místu a úloze správního práva v právním systému ČR. Tím se zároveň zvyšuje právní vědomí absolventů. Zvláštní pozornost bude věnována správním aktům, veřejnosprávním smlouvám a dalším specifickým správním úkonům a hmotnému právu správnímu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1. Účast na cvičeních (max. 2 povolené absence)
2. Vypracování seminární práce na zadané nebo zvolené téma
3. Zápočtový test - min. 60% úspěšnost (v případě mimořádné aktivity studenta během cvičení lze akceptovat i výsledek i mezi 50 a 60 %)

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základů správního práva. Ze stanovených zkouškových okruhů, rozdělených do bloků A (procesní právo) a B (hmotné právo), si studenti vylosují po jedné otázce z každého bloku.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvodní hodina
2. Správní právo - vymezení
- veřejná správa, druhy veřejné správy, správní právo a správní věda, prameny, subjekty, správně-právní vztahy, základní zásady činnosti správních orgánů
3. Formy činnosti veřejné správy
- abstraktní a konkrétní správní akty a jejich náležitosti, vlastnosti a vady; veřejnoprávní smlouvy; faktické pokyny a donucovací úkony; jiné úkony
4. Organizace veřejné správy
- pojem organizace veřejné správy, státní správa, samospráva, další subjekty vykonávající veřejnou správu, působnost a pravomoc, organizace veřejné správy v ČR, státní služba
5. Kontrola veřejné správy
- parlamentní kontrola, Nejvyšší kontrolní úřad, veřejná správa a soudy
6. Správní řízení
- pojem, obecné a zvláštní správní řízení, správní řízení před vybranými správními orgány, rozhodnutí, opravné prostředky, stížnost
7. Správní trestání
- procesní a hmotné správní právo trestní, trestání fyzických a právnických osob, správní tresty, ochranná opatření, řízení o přestupcích
8. Správní soudnictví
- správní soudy, žaloba, účastníci řízení, kasační stížnost
9. Správní dozor a kontrola
10. Ochrana osobních údajů
11. Svobodný přístup k informacím
12. Evropské správní právo
- historie, prameny, správní právo EU
13. Rezerva

Cvičení:
1. úvodní hodina
2. soukromé a veřejné právo, zásady veřejného práva
3. rozhodnutí náležitosti, vlastnosti a vady
4. subjekty a vykonavatelé veřejné správy
5. náhrada škody způsobená při výkonu veřejné správy nárok, uplatnění
6. účastníci správního řízení
7. druhy správních trestů
8. správní žaloba náležitosti, formy podání, lhůty
9. správní soud návštěva soudního jednání
10. kontrolní a dozorové orgány, protokol
11. úřad na ochranu osobních údajů rozhodovací činnost, judikatura
12. žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
13. zápočet

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět je podmíněn předmětem Základy práva (ZP).

Získané způsobilosti

Předmět poskytuje znalosti o principech organizace a činnosti veřejné správy v České republice a principech a základních institutech správního práva organizačního, hmotného, procesního i trestního.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
 • Přednášející: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
 • Cvičící: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
Literatura
 • přednášky.
 • Horzinková, E., Fiala, Z. (2015). Správní právo hmotné. Obecná část - 2. aktualizované vydání. Praha: Leges.
 • Pikola, P., Borská, J., & Korcová, R. (2014). Správní právo prakticky. Praha: ČZU.
 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Vedral, J. (2015). Kontrolní řád: komentář. Praha: Polygon.
 • Sládeček, V., Pouperová, O. a kol. (2014). Správní právo - zvláštní část - 2. vydání. Praha: Leges.
 • Hendrych, D. a kol. (2016). Správní právo. Obecná část (9th ed.). Praha: C.H. Beck.
 • Vedral, J. (2012). Správní řád: komentář (2nd ed.). Praha: Bova Polygon.
 • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF