Sociologie a psychologie

Zkratka předmětu KPH/SOPS
Název předmětu Sociologie a psychologie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/SOPS
Název Sociologie a psychologie
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je zprostředkovat studentům sociologický a psychologický úhel pohledu na hospodářskou činnost. Nabídnout budoucím manažerům, obchodníkům i specialistům základní sociologické a psychologické informace, týkající se především řízení a obchodní činnosti. Vybavit je informacemi a dovednostmi, na které budou moci navázat a dále je rozvíjet v konkrétních podmínkách své praxe.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování samostatné seminární práce o rozsahu minimálně osm stran formátu A4
Prokázání znalostí z odpřednášené látky prostřednictvím testu

Požadavky ke zkoušce:
Studenti prokáží znalosti předmětu a schopnost tyto znalosti aplikovat při řešení praktických problémů.

Obsah

Přednášky:

1. Předmět, historie a metodologie psychologie práce a organizace
2. Práce a její podmínky
3. Analýza práce
4. Pracovní výcvik a pracovní výkonnost
5. Pracovní zátěž
6. Automatizace, robotizace a systémy člověk-stroj
7. Osobnost a práce
8. Schopnosti a výkon
9. Pracovní motivace a postoje
10. Pracovní kariéra
11. Organizační poradenství
12. Práce a organizace
13. Organizační kultura
14. Ztráta zaměstnání


Cvičení:
1. sebepoznání na podkladě psychologických metod;
2. sebepoznání interpersonálních charakteristik;
3. sebepoznání motivačního profilu;
4. výcvik v rozpoznávání nepřátelských jednacích stylů;
5. výcvik v dovednostech neverbálního sebeprosazování;
6. výcvik v dovednostech zdravého sebeprosazování prostřednictvím slovní komunikace;
7. výcvik v sebeprezentaci;
8. výcvik ve vedení prodejního rozhovoru;
9. výcvik v jednání s konfliktními a osobnostně nevyzrálými typy lidí;
10. výcvik ve vedení porad;
11. prezentace výborných samostatných studentských prací;
12. prezentace výborných samostatných studentských prací;
13. prezentace výborných samostatných studentských prací.


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Sociologie a psychologie je podmíněn předmětem Statistika (STAT). Navazuje na předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝ VĚD a především ZÁKLADY PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE pro střední školy.

Získané způsobilosti

Studenti se naučí postupy, jak ve své práci uplatňovat bohaté spektrum přístupů psychologie práce a organizace a jak při řešení celé řady otázek spolupracovat s psychology.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Mgr. Danuše Nichtburgerová
  • Přednášející: PhDr. Mgr. Danuše Nichtburgerová
  • Cvičící: PhDr. Mgr. Danuše Nichtburgerová
Literatura
  • HELLRIEGEL,D.-SLOCUM,J.W.-WOODMAN,R.W.:. Organizational behavior, New York, West Publ. Comp.1989.
  • Gillernová,I., Rymeš,M. a kol. (2011). Psychologické aspekty změn v české společnosti. Praha: Grada.
  • Bedrnová, E., & Nový, I. (2007). Psychologie a sociologie řízení, 3. vydání. Praha: Management Press.
  • Štikar, J. (2003). Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum.
  • DEBUS,G.-SCHROIFF,H.W.-WOODMANN,R.W.:. The psychology of work and organization, Sachr, Technical Univerzity of Aachen 1996.
  • MILKOVICH, G. T. a BOUDREAU J. W. (1993). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada.
  • NICHTBURGEROVÁ,D.:. Studijní pomůcka k předmětu sociologie a psychologie.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF