Právo

Zkratka předmětu KPH/QZPRA
Název předmětu Právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/QZPRA
Název Právo A
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/ZPRAV
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní orientaci v systému právního řádu České republiky a některých základních právních institutech. Kurz seznamuje studenty se základy práva veřejného a práva soukromého.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- účast na konzultacích
- vypracování zadaných právních jednání (kupní smlouva, smlouva o dílo, pachtovní smlouva, žaloba)

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základů veřejného a soukromého práva - zejména základní pojmy teorie práva, orientaci v právu ústavním, správním, občanském, pracovním a obchodním. Součástí zkoušky může být s ohledem na její průběh prezentace vypracovaného právního jednání.

Obsah

Konzultace:
1.
- základní pojmy teorie práva;
- základy ústavního práva;
- základy právní úpravy veřejné správy;
- základy pozemkového práva;
- základy občanského práva;
- závazkové vztahy;
- základy pracovního práva;
2.
- základy práva v podnikání;
- podnikání podle živnostenského zákona;
- obchodní společnosti a družstvo;
- závazky v obchodním právu a základy procesního práva;
- insolvenční řízení.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům právního systému ČR, orientují se v právním řádu ČR, jsou schopni sepsat kupní smlouvu na věc movitou, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu, výpověď a žalobu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková, JUDr. Rudolf Hrubý
Literatura
 • Listina základních práv a svobod - úst. zákon č. 2/1993 Sb.
 • Janků, M. (2014). Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). Praha: C.H.Beck.
 • Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.
 • Občanský zákoník - zákon č.89/2012 Sb.
 • Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.
 • Ústava ČR - úst. zákon č. 1/1993 Sb.
 • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
 • Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016.
 • Zákon o některých přestupcích - zákon č. 251/2016 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Zákon o obecním zřízení -zákon č. 128/2000 Sb..
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zákon č. 250/2016 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb..
 • Eliáš, K., M. Zuklínová, J. Gaňo, M. Svatoš. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Sagit, 2012. 1120 s. ISBN 978-80-7208-922-2.
 • Švestka, J., J. Dvořák, J. Fiala a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek I - VI. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-369-2.
 • Lavický, P., M. Hrušáková, Z. Králíčková, J. Spáčil, J. Fiala a M. Hulmák. Občanský zákoník. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s.r. o., 2013/2014. ISBN 978-8074-004-99-5.
 • Hendrych, D. a kolektiv. Správní právo. Obecná část, 8. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012. 832 s. ISBN 978-80-7179-254-3.
 • Gerloch, A.. Teorie práva. 3. rozšířené vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN80-86473-85-6. s.38.
 • Zákon o obchodních společnostech a družstvech - zákon č. 90/2012 Sb.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF