Pracovní a finanční právo

Zkratka předmětu KPH/QPRFI
Název předmětu Pracovní a finanční právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/QPRFI
Název Pracovní a finanční právo
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/PRFIP
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/CZP, KPH/KPRVA, KPH/KPRVB, KPH/KZP, KPH/LAW, KPH/PRAVA, KPH/PRAVB, KPH/ZP, KRM/CZP, KRM/KPRVB, KRM/LAW, KRM/PRAVB, KRM/ZP
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi pracovněprávních vztahů nezbytných pro praxi a objasnit základy finančně právních vztahů.

Požadavky na studenta

Zápočtový test - dosažení 15 bodů z 20 možných.

Požadavky ke zkoušce:
Student si vylosuje 2 otázky z 25, které obsahují celkovou problematiku předmětu za semestr a prokáže dobré teoretické znalosti a jejich aplikaci na praktické případy.

Obsah

Přednášky:

1 - základní pojmy, prameny, prvky, základní zásady;
2 - pracovní poměr, vznik, změny;
3 - skončení pracovního poměru, neplatné rozvázání, povinnosti zaměstnavatele;
4 - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní kázeň, bezpečnost práce;
5 - pracovní doba, rozvržení, pružná pracovní doba;
6 - mzda a plat, přesčasy, náhrady výdajů;
7 - dovolená, péče o zaměstnance;
8 - odpovědnostní vztahy za škodu;
9 - zaměstnanost - úkoly státních orgánů, kontrolní činnost státu;
10 - základní otázky finančního práva, předmět, systém a prameny;
11 - finančně právní vztahy, základní finančně právní instituty, finanční trh;
12 - rozpočtový proces, právní úprava příjmů a výdajů;
13 - obecná problematika daní, daňové řízení.

Cvičení:

1 - pracovní smlouva, diskriminace v pracovních vztazích;
2 - způsoby skončení pracovního poměru;
3 - dohoda o provedení práce a o pracovní činnosti;
4 - pracovní doba, pružná pracovní doba;
5 - mzda a plat, druhy náhrad, pracovní cesta;
6 - dovolená, kvalifikační dohoda;
7 - odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele;
8 - státní politika zaměstnanosti;
9 - finance a finanční činnost státu;
10 - státní dozor, finanční trh;
11 - základní finančně právní instituty;
12 - rozpočtové hospodaření;
13 - konstrukce jednotlivých druhů daní podle platné právní úpravy.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Občanské právo hmotné a procesní, částečně právo obchodní, správní a trestní, základy ekonomie.

Získané způsobilosti

Studenti se dovedou orientovat v dané problematice, umí vyhledat příslušnou právní normu a aplikovat ji v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Janků, M. a kol. (2013). Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 5. vydání. Praha: C.H. Beck.
  • Zákon o kolektivním vyjednávání - zákon č. 2/1991 Sb.
  • Zákon o zaměstnanosti - zákon č. 435/2004 Sb.
  • Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb.
  • Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.
  • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
  • Bělina, M., & Drápal, L. (2012). Zákoník práce: komentář. Praha: C.H.Beck.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF