Pracovní a finanční právo

Zkratka předmětu KPH/PRFIP
Název předmětu Pracovní a finanční právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/PRFIP
Název Pracovní a finanční právo
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi pracovněprávních vztahů nezbytných pro praxi a objasnit základy finančně právních vztahů.

Požadavky na studenta

Zápočtový test

Požadavky ke zkoušce:
Student si vylosuje 2 otázky z 25, které obsahují celkovou problematiku předmětu za semestr a prokáže dobré teoretické znalosti a jejich aplikaci na praktické případy.

Obsah

Přednášky:

1 - základní pojmy, prameny, jednání, základní zásady;
2 - pracovní poměr, vznik, změny;
3 - skončení pracovního poměru, neplatné rozvázání, povinnosti zaměstnavatele;
4 - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní kázeň, bezpečnost práce;
5 - pracovní doba, rozvržení, pružná pracovní doba;
6 - mzda a plat, přesčasy, náhrady výdajů;
7 - dovolená, péče o zaměstnance;
8 - odpovědnostní vztahy za škodu;
9 - zaměstnanost - úkoly státních orgánů, kontrolní činnost státu;
10 - základní otázky finančního práva, předmět, systém a prameny;
11 - finančně právní vztahy, základní finančně právní instituty, finanční trh;
12 - rozpočtový proces, právní úprava příjmů a výdajů;
13 - obecná problematika daní, daňové řízení.

Cvičení:

1 - pracovní smlouva, diskriminace v pracovních vztazích;
2 - způsoby skončení pracovního poměru;
3 - dohoda o provedení práce a o pracovní činnosti;
4 - pracovní doba, pružná pracovní doba;
5 - mzda a plat, druhy náhrad, pracovní cesta;
6 - dovolená, kvalifikační dohoda;
7 - odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele;
8 - státní politika zaměstnanosti;
9 - finance a finanční činnost státu;
10 - státní dozor, finanční trh;
11 - základní finančně právní instituty;
12 - rozpočtové hospodaření;
13 - konstrukce jednotlivých druhů daní podle platné právní úpravy.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Občanské právo hmotné a procesní, částečně právo obchodní, správní a trestní, základy ekonomie.

Získané způsobilosti

Studenti se dovedou orientovat v dané problematice, umí vyhledat příslušnou právní normu a aplikovat ji v praxi.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: JUDr. Rudolf Hrubý, Ing. Martina Krásnická, XXX
 • Cvičící: JUDr. Rudolf Hrubý, Ing. Martina Krásnická, XXX
Literatura
 • Materiály v MOODLE.
 • Janků, M. a kol. (2013). Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 5. vydání. Praha: C.H. Beck.
 • Zákon o kolektivním vyjednávání - zákon č. 2/1991 Sb.
 • Zákon o zaměstnanosti - zákon č. 435/2004 Sb.
 • Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb.
 • Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
 • Bělina, M., & Drápal, L. (2012). Zákoník práce: komentář. Praha: C.H.Beck.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF