Právo

Zkratka předmětu KPH/PRAVB
Název předmětu Právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/PRAVB
Název Právo B
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/KPRVB
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zprostředkovat posluchačům základní orientaci v systému právního řádu České republiky a některých základních právních institutech. Kurz seznamuje studenty se základy práva veřejného a práva soukromého.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na cvičeních (max. 3 absence).
Vypracování zadaných právních jednání:
1. pracovní smlouva
2. žaloba
3. převod nemovitosti
4. dokument z oblasti veřejného práva zadaný cvičícím
Zápočtový test (20 ABC otázek s jednou možnou správnou odpovědí, min.15 musí být správně)

Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základních pojmů teorie práva, základních institutů práva soukromého a práva veřejného. Součástí zkoušky může být s ohledem na její průběh prezentace vybraného vypracovaného právního jednání.

Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do práva, právo Evropské unie
2. Ústavní právo, struktura státní moci
3. Základní pojmy správního práva, územně správní členění, orgány veřejné správy, orgány územní samosprávy
4. Správní řízení, správněprávní odpovědnost, přestupky
5. Občanské právo, pojem, předmět, systém, osoby, zastoupení, právní jednání, promlčení, prekluze
6. Absolutní majetková práva - držba, vlastnictví, spoluvlastnictví
7. Věcná práva k cizím věcem, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo
8. Relativní majetková práva, závazkové vztahy a jejich vznik, kontraktační proces, společné dluhy a pohledávky, změny a zánik závazků, zajištění závazků
9. Závazky z deliktů, bezdůvodné obohacení
10. Základy pracovního práva I. - vznik a zánik pracovního poměru
11. Základy pracovního práva II. - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
12. Občanské soudní řízení, zvláštní řízení soudní - průběh civilního řízení
13. Řádné a mimořádné opravné prostředky, výkon rozhodnutí
14. Rezerva


Cvičení:
1. Právní aspekty fungování vysokého školství, prameny práva EU a jejich tvorba
2. Listina základních práv a svobod
3. Organizace veřejné správy ČR
4. Správní řízení, správní rozhodnutí, přestupky
5. Úvod do soukromého práva, osoby, právní skutečnosti, promlčení, prekluze
6. Vznik a zánik vlastnického práva, spoluvlastnictví
7. Právo stavby, věcná břemena, zástavní právo
8. Kontraktační proces, vznik závazků, zajištění a zánik závazků
9. Jednotlivé smluvní typy, smlouva o převodu nemovitosti
10. Pracovní smlouva, výpověď
11. Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
12. Žaloba a platební rozkaz
13. Zápočtový test
14. Rezerva

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Právo B je podmíněn středoškolskými znalostmi z oblasti práva.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům právního systému ČR, orientují se v právním řádu ČR, jsou schopni sepsat pracovní smlouvu, žalobu, převod nemovitosti a rozumí základním institutům práva.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Cvičící: Mgr. Nikola Dufková, JUDr. Michal Hájek, JUDr. Rudolf Hrubý, Mgr. Bc. Petr Jiřík, PhDr. Jitka Kňourková Růnová, Mgr. Ing. Jan Mertl, JUDr. Martin Slobodník, Ph.D., JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D.
Literatura
 • Listina základních práv a svobod - úst. zákon č. 2/1993 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Ústava ČR - úst. zákon č. 1/1993 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Vybraná ustanovení trestního zákoníku a trestního řádu (edice ÚZ).
 • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
 • Janků, M. a kol. (2016). Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C.H. Beck.
 • Zákon o některých přestupcích - zákon č. 251/2016 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Zákon o obecním zřízení -zákon č. 128/2000 Sb. - vybraná ustanovená.
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zákon č. 250/2016 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Janků, M. (2014). Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). Praha: C.H.Beck.
 • Eliáš, K., Zuklínová, M., Gaňo, J., & Svatoš, M. (2012). Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Praha: Sagit.
 • Lavický, P., Hrušáková, M., Králíčková, Z., Spáčil, J., Fiala, J., Hulmák, M. (2013). Občanský zákoník. Praha: C.H. Beck.
 • Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. (2014). Občanský zákoník - Komentář - Svazek I - VI. Praha: Wolters Kluwer.
 • Hendrych, D. a kolektiv. Správní právo. Obecná část, 8. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012. 832 s. ISBN 978-80-7179-254-3.
 • Gerloch, A. (2013). Teorie práva, 6. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF