Právo II

Zkratka předmětu KPH/PRAV2
Název předmětu Právo II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/PRAV2
Název Právo II
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/PRAV1, KRM/PRAV1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vybavit absolventy základními znalostmi z oblasti teorie a praxe institutů soukromého práva a zvyšovat právní vědomí absolventů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na seminářích, vypracování zadaných právních úkonů a úspěšné vypracování písemného testu.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základů soukromého práva. Zkouška je pojata jako zkouška souhrnná z PRAV1 a PRAV2.

Obsah

Přednášky:
1) Občanské soudní řízení nalézací řízení
2) Občanské soudní řízení vykonávací řízení a exekuce
3) Právní úprava podnikání, úvod do obchodního práva
4) Obchodní korporace obecná část
5) Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným
6) Akciová společnost, družstvo
7) Základy právní úpravy veřejné správy, organizace veřejné správy v ČR
8) Správní řízení, stavební řízení
9) Základy finančního práva, soustava orgánů finanční správy
10) Daňové řízení
11) Ochrana hospodářské soutěže
12) Základy insolvenčního práva
13) Informativní přehled o evropském právu
14) Opakovací přednáškaCvičení:
1) Platební rozkaz, opravné prostředky v občanském soudním řízení
2) Vypracování žaloby a exekučního návrhu
3) Vypracování odvolání
4) Jednání podnikatele
5) Orgány obchodních korporací
6) Obchodní rejstřík
7) Základy správního řízení
8) Správní delikty, řízení o přestupcích
9) Daňová soustava v ČR
10) Správní soudnictví, správní žaloba
11) Nekalá soutěž
12) Oddlužení
13) Instituce Evropské unie, Evropský soud pro lidská práva
14) Opakovací cvičení

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Právo II je podmíněn předmětem Právo I (PRAV1).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základům a základním pojmům a institutům soukromého práva.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: Mgr. Zdeněk Šrámek
 • Cvičící: Mgr. Zdeněk Šrámek
Literatura
 • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
 • Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016.
 • Pachl, L. (2011). Insolvenční zákon s judikaturou. Praha: Wolters Kluwer.
 • Právní předpisy:. Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních - zákon č. 292/2013 Sb.
 • Právní předpisy:. Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.
 • Právní předpisy:. Zákon o obchodních korporacích - zákon č. 90/2012 Sb.
 • Právní předpisy:. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - zákon č. 125/2008 Sb.
 • Právní předpisy:. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - zákon č. 304/2013 Sb.
 • Právní předpisy:. Živnostenský zákon - zákon č. 455/1991 Sb.
 • Horzinková, E. (2011). Živnostenský zákon v praxi 2010/2011. Olomouc: ANAG.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF