Pracovní právo

Zkratka předmětu KPH/PRAPR
Název předmětu Pracovní právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/PRAPR
Název Pracovní právo
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/CZP, KPH/KPRVB, KPH/KZP, KPH/PRAVB, KPH/ZP, KRM/CZP, KRM/KPRVB, KRM/PRAVB, KRM/ZP
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti pracovněprávních vztahů, jejichž znalost je v praxi pro zaměstnance i zaměstnavatele nezbytná.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na cvičeních
Vypracování zadaných právních jednání:
- pracovní smlouva
- dohoda o PČ a PP
- výpověď
- žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru
Zápočtový test

Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.


Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška - student si vylosuje 2 otázky, které obsahují celkovou problematiku předmětu za semestr a prokáže dobré teoretické znalosti a jejich aplikaci na praktické případy.

Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Základní pojmy - prameny, prvky, subjekty, zastoupení, základní zásady;
2. Pracovní poměr, druhy, vznik, změny;
3. Skončení pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele, neplatné rozvázání;
4. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, porušení právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, pracovní řád, sankce, bezpečnost práce;
5. Pracovní doba - pojem, délka, rozvržení, odpočinek, pružná pracovní doba;
6. Mzda a plat, přesčasy, ztížené pracovní prostředí, srážky;
7. Tarify, příplatky a odměny, náhrady mzdy a výdajů, překážky v práci;
8. Dovolená na zotavenou, náhrady, krácení;
9. Péče o zaměstnance, pracovní podmínky;
10. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu;
11. Postavení odborů v pracovněprávních vztazích, řešení sporů;
12. Zaměstnanost - úkoly státních orgánů, zprostředkování zaměstnanosti, rekvalifikace, hmotné
zabezpečení;
13. Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností - společensky účelná pracovní místa,
veřejně prospěšné práce, kontrolní činnost státních orgánů;
14. Rezerva.

Cvičení:
1. Pracovní smlouva, druhy diskriminací;
2. Výpověď a další způsoby skončení pracovního poměru;
3. Dohoda o provedení práce a o pracovní činnosti - užití;
4. Bezpečnost práce;
5 . Pracovní doba;
6. Mzda a plat;
7. Překážky v práci, náhrady, služební cesta;
8. Dovolená;
9. Kvalifikační dohoda, pracovní podmínky žen a mladistvých;
10. Odškodnění zaměstnance a zaměstnavatele, nemoci z povolání;
11. Kolektivní smlouvy;
12. Státní politika zaměstnanosti;
13. Soudní spory, pracovněprávní spory;
14. Zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Občanské právo hmotné a procesní, částečně právo obchodní, správní a trestní.

Získané způsobilosti

Studenti se dovedou orientovat v zákoníku práce a souvisejících právních normách a správně je aplikovat.

Garanti a vyučující
  • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
  • Přednášející: JUDr. Rudolf Hrubý, Ing. Martina Krásnická, XXX
  • Cvičící: JUDr. Rudolf Hrubý
Literatura
  • Janků,M. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016.
  • Zákon o kolektivním vyjednávání - zákon č. 2/1991 Sb.
  • Zákon o zaměstnanosti - zákon č. 435/2004 Sb.
  • Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb.
  • Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.
  • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
  • Bělina, M., & Drápal, L. (2012). Zákoník práce: komentář. Praha: C.H.Beck.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF