Občanské a spotřebitelské právo

Zkratka předmětu KPH/OSPRA
Název předmětu Občanské a spotřebitelské právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/OSPRA
Název Občanské a spotřebitelské právo
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KPH/KOSPR
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/CZP, KPH/KPRVB, KPH/KZP, KPH/LAW, KPH/PRAVB, KPH/ZP, KRM/CZP, KRM/KPRVB, KRM/LAW, KRM/PRAVB, KRM/ZP, KPH/OBPRA, KPH/QOBPR, KRM/OBPRA, KRM/QOBPR
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti občanského a spotřebitelského práva.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na seminářích, vypracování samostatných prací.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základů občanského a spotřebitelského práva, občanského soudního řízení a ochrany spotřebitele v ČR a EU.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod a představení předmětu
2. Občanskoprávní vztahy: zásady, subjekty a jejich zastoupení
3. Právní skutečnosti: právní jednání (zdánlivé právní jednání, neplatné právní jednání); právní události
4. Vznik, změna, zánik závazků, kontraktační proces, zvláštní způsoby uzavírání smluv
5. Splnění závazku: povinnost plnit řádně, druhy vad, práva z vadného plnění, zákonná záruka, záruka za jakost, shoda s kupní smlouvou, jakost při převzetí
6. Spotřebitelské smlouvy, nepřiměřená ujednání, neúměrné krácení, lichevní smlouva
7. Smlouvy uzavírané na dálku (distanční smlouvy), smlouvy mimo obchodní prostory, timeshare
8. Spotřebitelský úvěr, náhrada škody, náhrada škody způsobené vadou výrobku
9. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele (ČOI, ČTÚ, EÚ, SZPI jako institucionální ochrana spotřebitele), nekalé obchodní praktiky, klamavé obchodní praktiky, agresivní obchodní praktiky
10. Procesní otázky ochrany spotřebitele, řešení drobných nároků, evropský platební rozkaz, řešení drobných nároků do 2000 EUR, mimosoudní řešení sporů
11. Ochrana spotřebitele v EU (směrnice, nařízení, historie)
12. Nařízení Řím I, II a Brusel I

Cvičení:
1. Kupní smlouva na movitou věc, důraz na práva z vadného plnění, komparace staré a nové úpravy s důrazem na regulaci prodeje zboží v obchodě, odstoupení od smlouvy
2. Reklamační řízení, informační povinnost podnikatele
3. Smlouva o dílo
4. Náhrada škody v letecké, autobusové a železniční dopravě
5. Cestovní smlouva
6. Žaloba, elektronický platební rozkaz, evropský platební rozkaz

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Právo B, Obchodní právo

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům občanského a spotřebitelského práva, občanskoprávnímu soudnímu řízení a ochrany spotřebitele v ČR a v EU.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: Mgr. Nikola Dufková, Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková
 • Cvičící: Mgr. Nikola Dufková, Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková
Literatura
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.
 • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
 • Janků, M. a kol. (2013). Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 5. vydání. Praha: C.H.Beck.
 • Zákon o ochraně spotřebitele - zákon č. 634/1992.Všechny předpisy ve znění platném na počátku aktuálního semestru.
 • Evropské spotřebitelské centrum.
 • Janků, M. (2014). Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). Praha: C.H.Beck.
 • Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.
 • Švestka, J., J. Dvořák, J. Fiala a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek I - VI. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-369-2.
 • Hulva, T.:. Ochrana spotřebitele, ASPI, 2005.
 • Horová, O. Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie.
 • Selucká, M. (2008). Ochrana spotřebitele v soukromém právu. Praha: C. H. Beck.
 • Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.
 • Zákon o České obchodní inspekci - zákon č. 64/1986 Sb.
 • Zákon o elektronických komunikacích - zákon č. 127/2005 Sb.
 • Zákon o spotřebitelském úvěru - zákon č. 145/2010 Sb.
 • Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - zákon č. 146/2002 Sb.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF