Obchodní právo 2

Zkratka předmětu KPH/OP2
Název předmětu Obchodní právo 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/OP2
Název Obchodní právo 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/POPP, KPH/OP, KRM/OP
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Studenti se v rámci předmětu seznámí podrobněji s právními instituty, s nimiž budou v praxi jako podnikatelé přicházet do styku. Důraz je kladen zejména na právní vztahy ve styku s cizinou při výkonu podnikání, nekalosoutěžní jednání, insolvenční řízení, veřejné zakázky. Součástí předmětu bude i návštěva soudního jednání - přezkumného jednání včetně schůze věřitelů s případnou diskusí s insolvenčním soudcem. V průběhu studia tohoto předmětu budou studenti vypracovávat jednotlivé úkoly - přihlášku do insolvenčního řízení, návrh na zahájení insolvenčního řízení, zasílatelskou smlouvu, smlouvu s mezinárodním prvkem, směnku, směnečný platební rozkaz.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- Účast na seminářích - maximálně dvě absence
- Odevzdaná právní jednání (přihláška do insolvenčního řízení, návrh na zahájení insolvenčního řízení, směnka, návrh na vydání směnečného platebního rozkazu)
- Zápočtový test (pro úspěšné udělení zápočtu - z 20 testových otázek musí být 15 správně)

Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.


Požadavky ke zkoušce:
Po udělení zápočtu - ústní formou (v rozsahu přednášek a seminářů)

Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do předmětu, insolvence úvod
2. Insolvence - řízení, způsob řešení úpadku
3. Kontraktační proces
4. Některé smluvní typy - smlouvy z přepravy, zasílatelské smlouvy, smlouva o úvěru, akreditiv
5. Rozhodčí řízení
6. Zneužití a omezení soutěže
7. Směnky a šeky, směnečný platební rozkaz
8. Veřejné zakázky - principy, jednotlivá zadávací řízení, průběh zadávacího řízení, řízení před ÚHOS
9. Trestněprávní odpovědnost podnikatelů
10. Trestněprávní odpovědnost podnikatelů
11. Opakovací přednáška
12. Zápočtový test

Cvičení:
- posouzení úpadku firmy
- simulace insolvenčního řízení
- vypracování insolvenčního návrhu a posouzení úpadku firmy
- zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Podmiňujícím předmětem je Obchodní právo I / Počítačové právo v podnikání.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D.
 • Přednášející: JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Martina Krásnická, XXX
Literatura
 • Janků, M. a kol. (2016). Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C. H. Beck.
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení.
 • Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení.
 • Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení.
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení.
 • Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení.
 • Maršíková, J. (2018). Insolvenční zákon - 3. aktualizované vydání podle stavu právní úpravy k 1. 1. 2018. Praha: Leges.
 • Kozák, J., Brož, J., Dadam, A., Stanislav, A., Strnad, Z., Zrůst, L., Žižlavský, M. (2018). Insolvenční zákon. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer.
 • Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kolektiv. (2014). Občanský zákoník - Komentář - Svazek I-VI. Praha, Wolters Kluwer.
 • Kovařík, Z. (2014). Směnka a šek v České republice. 6. vydání. C.H.Beck.
 • Jelínek, J. a kol. (2017). Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2017. Praha: Leges.
 • Olík, M., Maisner, M., Pokorný, R., Málek, P., Janoušek, M. (2017). Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer.
 • Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. (2018). Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář - 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer.
 • Dvořák, D., Machurek, T. Novotný, P., Šebesta, M. a kol. (2017). Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. Praha: C.H. Beck.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF