Obchodní právo 1

Zkratka předmětu KPH/OP
Název předmětu Obchodní právo 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/OP
Název Obchodní právo I
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/POPP
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/ZP, KRM/ZP
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky obchodního práva, výklad právní úpravy obchodních korporací, práva závazkového i živnostenského.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1. Účast na cvičeních (max. 2 povolené absence)
2. Vypracování písemných úkolů:
- vypracování zadaných pracovních listů
- ohlášení živnosti na jednotném registračním formuláři
- návrh na zápis do OR
- přihláška do insolvenčního řízení
- kupní smlouva
- smlouva o dílo
3. Zápočtový test
- průběžný
- celkový

Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.


Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základů obchodního a živnostenského práva. Ze stanovených zkouškových okruhů, rozdělených do bloků A a B, si studenti vylosují po jedné otázce z každého bloku.

Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvodní hodina
2. Úvod do obchodního práva I - principy a prameny
3. Úvod do obchodního práva II - systematika OZ a ZOK a pojmy
4. Korporace I - systematika, vznik, změna, zánik
5. Korporace II - osobní, kapitálové, družstva, evropské korporace
6. Rejstříky a živnosti - živnostenské podnikání, OR
7. Průběžný test a opakování
8. Závazky I - pojem, závazkový vztah, obsah závazku, vznik, zánik, smlouva, předsmluvní odpovědnost
9. Závazky II - změna, adhezní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, utvrzení, zajištění + odpovědnost za škodu, nepřikázané jednatelství
10. Závazky III - smlouvy kupní, o dílo, dispozice s obchodním závodem (koupě, pacht), nájem v podnikání, leasing, smlouvy příkazního typu v podnikání (obchodní zastoupení, komise, zasílatelství), franšíza, smlouvy přepravní, pojistná smlouva, smlouva o společnosti, smlouva o tiché společnosti
11. Insolvence I - úvod do dluhové problematiky, základní pojmy, úpadek, insolvenční řízení
12. Insolvence II - způsoby řešení úpadku: konkurs, reorganizace, oddlužení

Cvičení:
1. úvodní hodina
2. soukromé a veřejné právo, zásady soukromého práva
3. subjekty v podnikání (podnikatel, spotřebitel aj.)
4. způsoby založení právnických osob, založení korporací, zánik korporací
5. jednání za obchodní společnost, postavení společníka
6. podnikání podle živnostenského zákona
7. návrh na zápis změn do OR, živnostenské oprávnění
8. relativní majetková práva
9. vznik, změna, zánik závazku
10. kupní smlouva, smlouva o dílo
11. úpadek a způsoby jeho řešení
12. přihláška do insolvence
13. zápočet


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Obchodní právo je podmíněn předmětem Základy práva (ZP).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním pojmům a principům obchodního, korporátního, závazkového a živnostenského práva.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
 • Přednášející: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
 • Cvičící: JUDr. Martin Slobodník, Ph.D.
Literatura
 • Janků, M. (2014). Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). Praha: C.H.Beck.
 • Právní předpisy: Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Právní předpisy: Zákon o obchodních korporacích - zákon č. 90/2012 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Právní předpisy: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) - zákon č. 182/2006 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Právní předpisy: Živnostenský zákon - zákon č. 455/1991 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
 • Janků, M. a kol. (2016). Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C. H. Beck.
 • Richter, T. (2017). Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer.
 • Smrčka, L., Plaček, J. a Schönfeld, J. (2016). Insolvenční řízení. Praha: Professional Publishing.
 • Kozák J., Brož J., Dadam A., Stanislav A., Strnad Z., Zrůst L., Žižlavský M. (2018). Insolvenční zákon: Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer.
 • Rozehnal, A. a kol. (2014). Obchodní právo. Aleš Čeněk.
 • Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol. (2014). Obchodní společnosti a družstva. Praha: C.H. Beck.
 • Právní předpisy: Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - zákon č. 125/2008 Sb.
 • Právní předpisy: Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních - zákon č. 292/2013 Sb.
 • Právní předpisy: Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - zákon č. 304/2013 Sb.
 • Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol. (2015). Základy obchodního práva. Praha: Leges.
 • Tintěra, T., Podrazil, P. a Petr, P. (2016). Základy závazkového práva. 1. díl. Praha: Leges.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF