Legislativa EU

Zkratka předmětu KPH/LEUA
Název předmětu Legislativa EU
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/LEUA
Název Legislativa EU
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KPH/ALEU, KPH/KALEU, KPH/KMUP, KPH/MUP, KPH/YLEU, KRM/ALEU, KRM/KALEU, KRM/KMUP, KRM/MUP, KRM/YLEU
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojit si základy práva Evropské unie s důrazem na právo komunitární. Posluchač se seznámí se základními pojmy a principy organizační struktury Evropských společenství a Evropské unie, právním systémem společenství a aplikací práva. Součástí je vysvětlení současného právního stavu v oblasti celního práva EU.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na seminářích, vypracování seminárních prací na zadaná témata a úspěšné vypracování písemného testu (15 správných odpovědí z 20 otázek).

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost a orientaci v problematice institucí a práva EU.

Obsah

Témata přednášek:
1. Evropský integrační proces
Mezinárodní organizace. EU jako nadnárodní organizace. Zákládající smlouvy EU. Změny primárního práva. Proces rozšíření EU.
2. Institucionální právo EU I.
7 institucí EU a ostatní orgány. Proces rozhodování v EU. Evropská rada. Evropský parlament.
3. Institucionální právo EU II.
Evropská komise. Rada. Evropská centrální banka. Účetní dvůr.
4. Institucionální právo EU III.
Soudní dvůr EU. Soudní dvůr. Tribunál. Soud pro veřejnou službu. Pravomoci Soudního dvora EU. Vynucování práva EU.
5. Prameny Evropského práva a normotvorba
Primární legislativa. Změny zakládajících smluv EU. Sekundární legislativa (nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska). Mezinárodní smlouvy. Obecné zásady. Formální náležitosti aktů EU. Nelegislativní právní akty.
6. Aplikace práva EU v členských státech
Přímá použitelnost práva EU. Přímý účinek práva EU. Přednost práva EU. Pravidla aplikace práva EU.
7. Materiální právo EU. Vnitřní politiky EU. Vnitřní trh.
Dělení práva EU z hlediska schvalovacích procedur. Přehled vnitřních politik. Historie vzniku vnitřního trhu.
8. Volný pohyb zboží
Definice zboží. Vnitřní a vnější aspekt celní unie. Kvantitativní restrikce. Daňová diskriminace. Státní monopoly. Státní podpora.
9. Volný pohyb osob
Volný pohyb a práva občanů EU. Volný pohyb ekonomicky činných osob a pracovníků. Svoboda usazování osob vykonávajících tzv. nezávislou činnost.
10. Prostor svobody, bezpečnosti a práva
Historie Schengenského prostoru. Pohyb zboží přes vnitřní hranice. Pohyb osob uvnitř a vně hranic EU. Azyl. Přistěhovalectví a vízová politika. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Justiční spolupráce v civilních věcech. Orgány.
11. Volný pohyb služeb a kapitálu
Aktivní a pasivní pohyb služeb. Svoboda usazování x svoboda poskytování služeb. Omezení volného pohybu kapitálu.
12. Hospodářská soutěž. Ochrana spotřebitele.
Antitrustové právo. Dohody s konkurenty (kartelové právo). Zneužívání dominantního postavení na trhu. Právo koncentrací.. Kontrola fúzí podniků. Základní práva spotřebitelů
13. Hospodářská a měnová unie
Historie. Konvergenční kritéria. Institucionální uspořádání. Cíle Eurosystému.
14. Vnější politiky EU, Společná bezpečnostní a zahraniční politika
Vnější politiky upravené v primární legislativě. Ostatní vnější činnosti EU. Vztahy EU s mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi. Právní nástroje SZBP. Způsob rozhodování.

Cvičení:
Náplň cvičení kopíruje přednášky. Detailní studium zakládajících smluv a sekundární legislativy. Příklady. Diskuse. Účast je povinná s třemi možnými absencemi.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Legislativa EU A je podmíněn předmětem Právo B (PRAVB).

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním principům práva Evropské unie - proč a jak EU vznikla, jakým způsobem tvoří a aplikuje právo, jaká je úloha členských států. Posluchači rozumí základům jednotného vnitřního trhu, hospodářské a měnové unie, hospodářské soutěže, ochrany evropského spotřebitele, principům rozšiřování EU a celnímu právu EU.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: Ing. Martina Krásnická, XXX
 • Cvičící: Ing. Martina Krásnická, XXX
Literatura
 • HRUBÝ,Rudolf a Martina KRÁSNICKÁ. Introduction to the EU law/ Úvod do práva EU.
 • TÝČ, V.:. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy, 5. vyd.Linde, Praha 2006.
 • WEATHERILL. Cases and materials on EU Law 8e. Update May 2008, The Lisbon Treaty.
 • EU Charter of Fundamental Rights / Listina základních práv EU.
 • KACZOROWSKA, Alina. European Union Law, Routledge, second edition, 2011.
 • FIALA, P. a M. PITROVÁ. Evropská unie, 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, s. 743.
 • FORSTER, Nigel. Foster on EU Law. Oxford University Press, Second Edition, 2009.
 • http://eur-lex-europa.eu/.
 • SYLLOVÁ, PÍTROVÁ, PALDUSOVÁ a kol. Lisabonská smlouva, komentář. Vydání 1. Praha: C. H. BECK, 2010.
 • Lisbon Treaty / Lisabonská smlouva.
 • Secondary legislation / Sekundární legislativa.
 • Ostatní:. Treaty on European Union / Smlouva o Evropské unii.
 • Treaty on the Functioning of the European Union / Smlouva o fungování Evropské unie.
 • www stránky Evropské unie a jejích institucí.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF