Law

Zkratka předmětu KPH/LAW
Název předmětu Law
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/LAW
Název Law
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KPH/PRAVB
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zprostředkovat posluchačům základní orientaci v systému právního řádu České republiky a některých základních právních institutech. Kurz seznamuje studenty se základy práva veřejného a práva soukromého.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na 11 ze 14 cvičení a vypracování zadaných právních jednání (kupní smlouva na věc movitou, smlouva o dílo, nájemní smlouva na byt, pracovní smlouva, žaloba).

Zápočtový test - písemný (20 testových otázek; pro úspěšné zvládnutí testu alespoň 15 otázek zodpovězených správně)

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základních pojmů teorie práva, základních institutů práva soukromého a práva veřejného. Součástí zkoušky může být s ohledem na její průběh prezentace vybraného vypracovaného právního úkonu.

Obsah

Přednášky:

1. ústavní právo, struktura státní moci, základní práva a svobody
2. úvod do práva Evropské unie
3. základní pojmy správního práva územně správní členění, orgány veřejné správy, orgány územní samosprávy, správní řízení, administrativně právní odpovědnost, správní přestupek
4. občanské právo pojem, předmět, systém, osoby, zastoupení, právní jednání, promlčení, prekluze
5. absolutní majetková práva I - držba, vlastnictví, spoluvlastnictví,
6. věcná práva k cizím věcem, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo
7. relativní majetková práva, závazkové vztahy a jejich vznik, kontraktační proces,
8. společné dluhy a pohledávky, změny a zánik závazků, zajištění závazků
9. jednotlivé smluvní typy - koupě, darování, směna, dílo,
10. nájem, pacht, výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr
11. závazky z deliktů, bezdůvodné obohacení
12. základy pracovního práva - vznik a zánik pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
13. občanské soudní řízení - průběh civilního řízení, opravné prostředky, výkon rozhodnutí
14. základy trestního práva, zejména s důrazem na trestné činy hospodářské a trestné činy majetkové

Cvičení:

1. Ústava a Listina
2. základy práva EU
3. organizace veřejné správy ČR, správní řízení, správní rozhodnutí, přestupky a jiné správní delikty
4. úvod do soukromého práva, osoby, právní skutečnosti, promlčení, prekluze
5. vznik a zánik vlastnického práva, spoluvlastnictví
6. právo stavby, věcná břemena, zástavní právo
7. kontraktační proces, vznik závazků
8. zajištění a zánik závazků
9. kupní smlouva na věc movitou a na nemovitosti
10. nájemní smlouva
11. smlouva o dílo
12. pracovní smlouva, výpověď, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
13. žaloba a platební rozkaz
14. zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět je podmíněn středoškolskými znalostmi z oblasti práva.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům právního systému ČR, orientují se v právním řádu ČR, jsou schopni sepsat kupní smlouvu na věc movitou, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu, výpověď a žalobu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Martina Krásnická, XXX
 • Přednášející: Ing. Martina Krásnická, XXX
 • Cvičící: Ing. Martina Krásnická, XXX
Literatura
 • Listina základních práv a svobod - úst. zákon č. 2/1993 Sb..
 • Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb..
 • Občanský zákoník - zákon č.89/2012 Sb..
 • Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb..
 • Právní předpisy:. Ústava ČR - úst. zákon č. 1/1993 Sb..
 • Všechny předpisy ve znění platném na počátku aktuálního semestru.
 • Vybraná ustanovení trestního zákoníku a trestního řádu (edice ÚZ).
 • Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, Praha, C.H.Beck, 5. vydání, 2013, 568 s. Praha: C. H. Beck.2013. ISBN: ISBN: 978-80-7400-494-0.
 • Zákon o obecním zřízení -zákon č. 128/2000 Sb..
 • Zákon o přestupcích - zákon č. 128/2000 Sb..
 • Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb..
 • Eliáš, K., M. Zuklínová, J. Gaňo, M. Svatoš. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Sagit, 2012. 1120 s. ISBN 978-80-7208-922-2.
 • Švestka, J., J. Dvořák, J. Fiala a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek I - VI. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-369-2.
 • Lavický, P., M. Hrušáková, Z. Králíčková, J. Spáčil, J. Fiala a M. Hulmák. Občanský zákoník. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s.r. o., 2013/2014. ISBN 978-8074-004-99-5.
 • Hendrych, D. a kolektiv. Správní právo. Obecná část, 8. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012. 832 s. ISBN 978-80-7179-254-3.
 • Gerloch, A.. Teorie práva. 3. rozšířené vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN80-86473-85-6. s.38.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF