Základy soukromého a veřejného práva

Zkratka předmětu KPH/KZSVP
Název předmětu Základy soukromého a veřejného práva
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/KZSVP
Název Základy soukrom. a veřej. práva
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/ZSVP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnit základní pojmy teorie práva a vysvětlit současný právní stav v základních disciplinách veřejného a soukromého práva.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na konzultacích
Vypracování zadaných právních jednání:
1. pracovní smlouva
2. žaloba
3. převod nemovitosti
4. dokument z oblasti veřejného práva zadaný cvičícím
Zápočtový test

Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základních pojmů teorie práva, základních institutů práva soukromého a práva veřejného. Součástí zkoušky může být s ohledem na její průběh prezentace vybraného vypracovaného právního jednání.

Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do práva, právo Evropské unie
2. Ústavní právo, struktura státní moci
3. Základní pojmy správního práva, územně správní členění, orgány veřejné správy, orgány územní samosprávy
4. Správní řízení, správněprávní odpovědnost, přestupky
5. Občanské právo, pojem, předmět, systém, osoby, zastoupení, právní jednání, promlčení, prekluze
6. Absolutní majetková práva - držba, vlastnictví, spoluvlastnictví
7. Věcná práva k cizím věcem, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo
8. Relativní majetková práva, závazkové vztahy a jejich vznik, kontraktační proces, společné dluhy a pohledávky, změny a zánik závazků, zajištění závazků
9. Závazky z deliktů, bezdůvodné obohacení
10. Základy pracovního práva I. - vznik a zánik pracovního poměru
11. Základy pracovního práva II. - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
12. Občanské soudní řízení, zvláštní řízení soudní - průběh civilního řízení
13. Řádné a mimořádné opravné prostředky, výkon rozhodnutí
14. Rezerva

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základům a základním pojmům teorie a systému práva, práva veřejného a soukromého.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: JUDr. Rudolf Hrubý, JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D.
Literatura
 • Listina základních práv a svobod - úst. zákon č. 2/1993 Sb.
 • Janků, M. (2014). Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). Praha: C.H.Beck.
 • Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.
 • Občanský zákoník - zákon č.89/2012 Sb.
 • Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.
 • Ústava ČR - úst. zákon č. 1/1993 Sb.
 • Vybraná ustanovení trestního zákoníku a trestního řádu (edice ÚZ).
 • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
 • Janků, M. a kol. (2016). Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání.
 • Zákon o obecním zřízení -zákon č. 128/2000 Sb..
 • Zákon o přestupcích - zákon č. 200/1990 Sb.
 • Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb..
 • Eliáš, K., M. Zuklínová, J. Gaňo, M. Svatoš. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Sagit, 2012. 1120 s. ISBN 978-80-7208-922-2.
 • Švestka, J., J. Dvořák, J. Fiala a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek I - VI. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-369-2.
 • Lavický, P., M. Hrušáková, Z. Králíčková, J. Spáčil, J. Fiala a M. Hulmák. Občanský zákoník. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s.r. o., 2013/2014. ISBN 978-8074-004-99-5.
 • Hendrych, D. a kolektiv. Správní právo. Obecná část, 8. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012. 832 s. ISBN 978-80-7179-254-3.
 • Gerloch, A.. Teorie práva. 3. rozšířené vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN80-86473-85-6. s.38.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF