Deliktní odpovědnost podnikatele

Zkratka předmětu KPH/KTOPO
Název předmětu Deliktní odpovědnost podnikatele
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/KTOPO
Název Trestněprávní a administrativněprávní aspekty obchodního podnikání
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/CZP, KPH/KPRVB, KPH/KZP, KPH/PRAVB, KPH/ZP, KRM/CZP, KRM/KPRVB, KRM/PRAVB, KRM/ZP
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je výklad úpravy trestněprávních aspektů obchodních vztahů, práva firemního a závazkového, jakož i úpravy práva živnostenského. Pozornost je věnována též právní úpravě správního trestání. Trestní právo hmotné se zabývá ochranou nejdůležitějších hodnot ve společnosti proti trestným činům a jejich pachatelům tím, že vymezuje znaky jednání, která jsou trestnými činy a stanoví sankce, které lze za jejich spáchání uložit. Studenti se učí též interpretaci trestněprávních norem a jejich aplikaci v konkrétních případech obchodního podnikání. Předmět se věnuje odpovědnosti podnikatele, a to jak osoby fyzické, tak osoby právnické, zejména s přihlédnutím k nové úpravě odpovědnosti právnických osob a možnostem jejich případného vyvinění nejen v právní úpravě trestního práva, ale též s přesahem do práva správního.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1. Účast na konzultacích
2. Vypracování písemných úkonů:
- dohoda o narovnání
- návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání
- dohoda o vině a trestu
3. Zápočtový test

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základů trestního a správního práva.

Obsah

Témata přednášek:
1. Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva
2. Pojem trestného činu: třídění trestných činů
3. Skutková podstata trestného činu
4. Objektivní stránka trestného činu
5. Pachatel trestného činu
6. Subjektivní stránka trestného činu
7. Okolnosti vylučující protiprávnost
8. Vývojová stadia trestného činu
9. Účastenství
10. Trestní odpovědnost a sankcionování právnických osob
11. Pojem správního práva, jeho funkce, zásady správního práva trestního, odpovědnost za přestupek
12. Pojem skutkové podstaty přestupku, pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající přestupek, hromadný přestupek
13. Správní tresty a pravidla jejich ukládání, ochranná opatření a jejich ukládání
14. Rezerva

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět je podmíněn předmětem Základy práva (KZP).

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Martin Slobodník, Ph.D.
 • Přednášející: JUDr. Martin Slobodník, Ph.D.
Literatura
 • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
 • Janků, M. a kol. (2016). Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C. H. Beck.
 • Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), v platném znění.
 • Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav L. a kol. (2013). Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges.
 • Jelínek J. a kol. (2016). Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 2. 2016 včetně změn vyplývajících ze zákona č. 47/2016 Sb., účinného od 1. 7. 2016. Praha: Leges.
 • Šámal, P., Novotný, O., Gřivna, T., Herczeg, J., Vanduchová, M., Vokoun, R. a kol. (2016). Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR.
 • Jelínek, J. a kol. (2016). Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2016 včetně změn vyplývajících ze zákona č. 264/2016 Sb. Praha: Leges.
 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, v platném znění.
 • Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění).
 • Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, v platném znění.
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), v platném znění.
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
 • Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.
 • Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), v platném znění.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF