Sociologie a psychologie

Zkratka předmětu KPH/KSOPS
Název předmětu Sociologie a psychologie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/KSOPS
Název Sociologie a psychologie
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/SOPS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je zprostředkovat studentům sociologický a psychologický úhel pohledu na hospodářskou činnost. Nabídnout budoucím manažerům, obchodníkům i specialistům základní sociologické a psychologické informace, týkající se především řízení a obchodní činnosti. Vybavit je informacemi a dovednostmi, na které budou moci navázat a dále je rozvíjet v konkrétních podmínkách své praxe.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování samostatné seminární práce
Prokázání znalostí z odpřednášené látky prostřednictvím testu

Požadavky ke zkoušce:
Studenti prokáží znalosti předmětu a schopnost tyto znalosti aplikovat při řešení praktických problémů.

Obsah

Témata přednášek:
1. Předmět, historie a metodologie psychologie práce a organizace
2. Práce a její podmínky
3. Analýza práce
4. Pracovní výcvik a pracovní výkonnost
5. Pracovní zátěž
6. Automatizace, robotizace a systémy člověk-stroj
7. Osobnost a práce
8. Schopnosti a výkon
9. Pracovní motivace a postoje
10. Pracovní kariéra
11. Organizační poradenství
12. Práce a organizace
13. Organizační kultura
14. Ztráta zaměstnání

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti se naučí postupy, jak ve své práci uplatňovat bohaté spektrum přístupů psychologie práce a organizace a jak při řešení celé řady otázek spolupracovat s psychology.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Mgr. Danuše Nichtburgerová
  • Přednášející: PhDr. Mgr. Danuše Nichtburgerová
Literatura
  • Gillernová,I., Rymeš,M. a kol. (2011). Psychologické aspekty změn v české společnosti. Praha: Grada.
  • Bedrnová, E., & Nový, I. (2007). Psychologie a sociologie řízení, 3. vydání. Praha: Management Press.
  • Štikar, J. (2003). Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum.
  • NICHTBURGEROVÁ,D.:. Studijní pomůcka k předmětu sociologie a psychologie.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF