Sociologie

Zkratka předmětu KPH/KSOC
Název předmětu Sociologie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/KSOC
Název Sociologie
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/SOC
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vymezením předmětu a hlavními tématy studia sociologie a jejího vztahu k jiným společenským vědám, dále pak nastínit důležité historické etapy vývoje světové sociologie od jejího vzniku po současnost. Důraz je kladen na zrození a vývoj moderní společnosti s ohledem na konkrétní příklady společenských změn zejména v České republice. Nad rámec klasických sociologických koncepcí, pojmů a autorů, budou studenti seznámeni se současnými vybranými přístupy a problémy environmentální a rurální sociologie.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Studenti budou v průběhu kurzu číst a diskutovat krátké texty (3-6 textů za semestr). Dále pak písemný test pro ověření znalostí nabytých v kurzu.

Požadavky ke zkoušce:
Student prokáže znalosti z předmětu sociologie a prokáže, že porozuměl vybranému sociologickému problému, včetně samostudia literatury.

Obsah

Přednášky:
(Pořadí přednášek i detaily v jejich obsahu mohou být změněny)

1 Základní pojmy sociologie, jak myslet sociologicky?
2 Emancipace sociologie a zrod moderní společnosti. Společnost vs. pospolitost. August Comte. Émile Durkheim. Ferdinand Tönnies
3 Max Weber a autorita. Byrokracie. Náboženství a ekonomika.
4 Chicagská škola. Růst měst, migrace, integrace, inspirace ekologií.
5 Sociální konflikt versus sociální funkce. Postmoderní sociologické školy.
6 Socializace. Životní cyklus. Struktura společnosti. Sociální stratifikace. Stratifikační hlediska. Status.
7 Sociální skupiny, sociometrie. Normy, hodnoty, postoje. Stabilita a proměnlivost.
8 Proměny rodiny a genderu. Gender a trh práce.
9 Vzdělání a trh práce ve 20. a 21. století. Postindustriální společnost.
10 Masová média, masová kultura a konzumní společnost. Koncepce životních stylů.
11 Globalizace. Demokracie a ekonomické systémy. Modernizace a konzervativizmus.
12 Environmentální sociologie. Riziková společnost. Vnímání rizika.
13 Rurální sociologie. Proměny českého venkova a rurální kultury.
14 Metodologie sociologických výzkumů. Sběr, analýza a interpretace dat.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět je podmíněn středoškolskými znalostmi ze společenských věd.

Získané způsobilosti

Studenti zvládnou základní sociologického pojmosloví, jsou schopni orientovat se v historických meznících vývoje sociologie jako vědní disciplíny a zároveň získají praxí schopnost sociologicky nahlížet na denní realitu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Přednášející: PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
Literatura
 • REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009.
 • BAUMAN, Z.:. Myslet sociologicky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.
 • GIDDENS, A.:. Sociologie. Praha: Argo, 2001. ISBN 80-7203-124-4.
 • JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003.
 • NOVOTNÁ, E. Základy sociologie. Praha : Grada, 2008.
 • Keller, J.:. Až na dno blahobytu. Praha: EarthSave CZ. 2005.
 • PETRUSEK, M., a kol. Dějiny sociologie. Praha : Grada, 2011.
 • SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Zlín: 65. Pole, 2009.
 • MEZŘICKÝ, V. (ED.). Globalizace. Praha: Portál, 2003.
 • DISMAN, M.:. Jak se vyrábí sociologický znalost. Praha: Karolinum 2002.
 • LIBROVÁ, H. Pestří a zelení (Kapitoly o dobrovolné skromnosti). Brno: Veronica, 1994.
 • MONTOUSSÉ, M., RENOUARD, G. Přehled sociologie. Praha: Portál, 2005.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. A KOL. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2007.
 • LAPKA, M., GOTTLIEB, M. Rolník a krajina. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.
 • JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001.
 • NOVÝ I., A KOL. Sociologie pro ekonomy. Praha: Grada, 1997.
 • KELLER, J.:. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-39-3.
 • BLAŽEK, B.:. Venkov, města, média. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998.
 • LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu). Brno: Doplněk, 2003.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF