Psychologie

Zkratka předmětu KPH/KPSCH
Název předmětu Psychologie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/KPSCH
Název Psychologie
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům psychologický a sociálně psychologický úhel pohledu na určité oblasti podnikového řízení. Jedná se především o oblast personálního řízení, motivace a stimulace k práci, podnikové kultury, identity, etiky, image a komunikace. Cílem je poskytnout vysokoškolským studentům základní informace a dovednosti, na které budou moci navázat a dále je rozvíjet v konkrétních podmínkách své praxe.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- zpracování seminární práce
- písemný test

Požadavky ke zkoušce:
Studenti prokáží znalosti předmětu a schopnost tyto znalosti aplikovat při řešení praktických problémů.

Obsah

Témata přednášek:
1. Předmět, historie a metodologie psychologie práce a organizace
2. Práce a její podmínky
3. Analýza práce
4. Pracovní výcvik a pracovní výkonnost
5. Pracovní zátěž
6. Automatizace, robotizace a systémy člověk-stroj
7. Osobnost a práce
8. Schopnosti a výkon
9. Pracovní motivace a postoje
10. Pracovní kariéra
11. Organizační poradenství
12. Práce a organizace
13. Organizační kultura
14. Ztráta zaměstnání

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti se naučí postupy, jak ve své práci uplatňovat bohaté spektrum přístupů psychologie práce a organizace a jak při řešení celé řady otázek spolupracovat s psychology.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Mgr. Danuše Nichtburgerová
  • Přednášející: PhDr. Mgr. Danuše Nichtburgerová
  • Cvičící: PhDr. Mgr. Danuše Nichtburgerová
Literatura
  • Gillernová,I., Rymeš,M. a kol. (2011). Psychologické aspekty změn v české společnosti. Praha: Grada.
  • Bedrnová, E., & Nový, I. (2007). Psychologie a sociologie řízení, 3. vydání. Praha: Management Press.
  • Štikar, J. (2003). Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum.
  • Bärenz, P. (1994). Mentale Belastung am Arbeitsplatz. Probleme der Definition und Messung, Heidelberg, Roland Asanger Verlag.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF