Právo v podnikání a počítačové právo

Zkratka předmětu KPH/KPPP
Název předmětu Právo v podnikání a počítačové právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/KPPP
Název Právo v podnikání a počítačové právo
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/PPP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky obchodního práva, výklad právní úpravy obchodních korporací, práva závazkového i živnostenského a počítačové právo.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1. Účast na cvičeních (max. 2 povolené absence)
2. Vypracování písemných úkolů
3. Zápočtový test (20 ABC otázek s jednou možnou správnou odpovědí, min. 15 musí být správně)

Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.


Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základů obchodního, živnostenského a počítačového práva.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvodní hodina
2. Úvod do obchodního práva I
- principy a prameny
3. Úvod do obchodního práva II
- systematika OZ a ZOK a pojmy
4. Korporace I
- systematika, vznik, změna, zánik
5. Korporace II
- osobní, kapitálové, družstva, evropské
6. Rejstříky a živnosti
- živnostenské podnikání
- OR
7. Průběžný test a opakování
8. Závazky I
- pojem, závazkový vztah, obsah závazku, vznik, zánik, smlouva, předsmluvní odpovědnost
9. Závazky II
- změna
- adhezní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí
- utvrzení, zajištění + odpovědnost za škodu, nepřikázané jednatelství
10. Závazky III
- smlouvy
- kupní, o dílo, dispozice s obchodním závodem (koupě, pacht), nájem v podnikání, leasing, smlouvy příkazního typu v podnikání (obchodní zastoupení, komise, zasílatelství), franšíza, smlouvy přepravní, pojistná smlouva, smlouva o společnosti, smlouva o tiché společnosti
11. Insolvence
- úvod do dluhové problematiky, základní pojmy, úpadek, insolvenční řízení, způsoby řešení úpadku
12. Počítačové právo
- ochrana autorských děl, ochrana průmyslových práv a licenčních smluv, obchodování na internetu, elektronický podpis, domény, trestněprávní aspekty tzv. počítačové kriminality

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základy veřejného a soukromého práva.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním pojmům a principům veřejnoprávní úpravy podnikatelské činnosti a soukromoprávní úpravě obchodních společností, družstev atd. Jsou seznámeni s živnostenským právem, právem hospodářské soutěže a s insolvenčním zákonem. Dále studenti mají základní znalosti v oblasti práva počítačového.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
Literatura
 • Janků, M. (2014). Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). Praha: C.H.Beck.
 • Právní předpisy: Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Právní předpisy: Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Právní předpisy: Zákon o obchodních korporacích - zákon č. 90/2012 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Právní předpisy: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) - zákon č. 182/2006 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Právní předpisy: Živnostenský zákon - zákon č. 455/1991 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Smejkal, V. (2004). Právo informačních a telekomunikačních systémů. C.H.Beck Praha.
 • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
 • Janků, M. a kol. (2016). Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C. H. Beck.
 • Richter, T. (2017). Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer.
 • Smrčka, L., Plaček, J. a Schönfeld, J. (2016). Insolvenční řízení. Praha: Professional Publishing.
 • Kozák J., Brož J., Dadam A., Stanislav A., Strnad Z., Zrůst L., Žižlavský M. (2018). Insolvenční zákon: Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer.
 • Andruško, A. (2016). Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer.
 • Rozehnal, A. a kol. (2014). Obchodní právo. Aleš Čeněk.
 • Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol. (2014). Obchodní společnosti a družstva. Praha: C.H. Beck.
 • Právní předpisy: Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - zákon č. 125/2008 Sb.
 • Právní předpisy: Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních - zákon č. 292/2013 Sb.
 • Právní předpisy: Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - zákon č. 304/2013 Sb.
 • Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol. (2015). Základy obchodního práva. Praha: Leges.
 • Tintěra, T., Podrazil, P. a Petr, P. (2016). Základy závazkového práva. 1. díl. Praha: Leges.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF