Legislativa EU

Zkratka předmětu KPH/KLEUA
Název předmětu Legislativa EU
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/KLEUA
Název Legislativa EU
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KPH/KALEU, KPH/KMUP, KPH/MUP, KRM/KALEU, KRM/KMUP, KRM/MUP
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojit si základy práva Evropské unie s důrazem na právo komunitární. Posluchač se seznámí se základními pojmy a principy organizační struktury Evropských společenství a Evropské unie, právním systémem společenství a aplikací práva. Součástí je vysvětlení současného právního stavu v oblasti celního práva EU.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na konzultacích, vypracování seminárních prací na zadaná témata a úspěšné vypracování písemného testu (15 správných odpovědí z 20 otázek).

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost a orientaci v problematice institucí a práva EU.

Obsah

Témata přednášek:
1. Evropský integrační proces
Mezinárodní organizace. EU jako nadnárodní organizace. Zákládající smlouvy EU. Změny primárního práva. Proces rozšíření EU.
2. Institucionální právo EU I.
7 institucí EU a ostatní orgány. Proces rozhodování v EU. Evropská rada. Evropský parlament.
3. Institucionální právo EU II.
Evropská komise. Rada. Evropská centrální banka. Účetní dvůr.
4. Institucionální právo EU III.
Soudní dvůr EU. Soudní dvůr. Tribunál. Soud pro veřejnou službu. Pravomoci Soudního dvora EU. Vynucování práva EU.
5. Prameny Evropského práva a normotvorba
Primární legislativa. Změny zakládajících smluv EU. Sekundární legislativa (nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska). Mezinárodní smlouvy. Obecné zásady. Formální náležitosti aktů EU. Nelegislativní právní akty.
6. Aplikace práva EU v členských státech
Přímá použitelnost práva EU. Přímý účinek práva EU. Přednost práva EU. Pravidla aplikace práva EU.
7. Materiální právo EU. Vnitřní politiky EU. Vnitřní trh.
Dělení práva EU z hlediska schvalovacích procedur. Přehled vnitřních politik. Historie vzniku vnitřního trhu.
8. Volný pohyb zboží
Definice zboží. Vnitřní a vnější aspekt celní unie. Kvantitativní restrikce. Daňová diskriminace. Státní monopoly. Státní podpora.
9. Volný pohyb osob
Volný pohyb a práva občanů EU. Volný pohyb ekonomicky činných osob a pracovníků. Svoboda usazování osob vykonávajících tzv. nezávislou činnost.
10. Prostor svobody, bezpečnosti a práva
Historie Schengenského prostoru. Pohyb zboží přes vnitřní hranice. Pohyb osob uvnitř a vně hranic EU. Azyl. Přistěhovalectví a vízová politika. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Justiční spolupráce v civilních věcech. Orgány.
11. Volný pohyb služeb a kapitálu
Aktivní a pasivní pohyb služeb. Svoboda usazování x svoboda poskytování služeb. Omezení volného pohybu kapitálu.
12. Hospodářská soutěž. Ochrana spotřebitele.
Antitrustové právo. Dohody s konkurenty (kartelové právo). Zneužívání dominantního postavení na trhu. Právo koncentrací.. Kontrola fúzí podniků. Základní práva spotřebitelů
13. Hospodářská a měnová unie
Historie. Konvergenční kritéria. Institucionální uspořádání. Cíle Eurosystému.
14. Vnější politiky EU, Společná bezpečnostní a zahraniční politika
Vnější politiky upravené v primární legislativě. Ostatní vnější činnosti EU. Vztahy EU s mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi. Právní nástroje SZBP. Způsob rozhodování.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Legislativa EU A je podmíněn předmětem Právo B (PRAVB).

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním principům práva Evropské unie - proč a jak EU vznikla, jakým způsobem tvoří a aplikuje právo, jaká je úloha členských států. Posluchači rozumí základům jednotného vnitřního trhu, hospodářské a měnové unie, hospodářské soutěže, ochrany evropského spotřebitele, principům rozšiřování EU a celnímu právu EU.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: Ing. Martina Krásnická, XXX
Literatura
 • Týč, V.:. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy, 5. vyd.Linde, Praha 2006.
 • Celní kodex EU - nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (v platném znění).
 • Fiala, P., Pitrová, M.:. Evropská unie, 1. vyd., Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2003, 743 s.
 • Tichý, L.,aj.:. Evropské právo, 3. vyd. Praha: C. H. Beck 2006.
 • Krátký, O.:. JCD - příručka k uvádění údajů do jednotné celní deklarace - III. Doplněné a aktualizované vydání, nakladatelství Polygon, Praha 4, 350 stran, ISBN 80-85967-81-2.
 • Outlá, V., Hamerník, P., Bambas, J.:. Judikatura Evropského soudního dvora, Aleš Čeněk, s.r.o., 2005.
 • Portál www.curia.eu.
 • Portál www.eurlex.eu.
 • Portál www.euroskop.cz.
 • Outlá, V., Hamerník, P. a kol.:. Praktikum práva Evropské unie, Aleš Čeněk, s.r.o., 2005.
 • Vybraná zásadní rozhodnutí Evropského soudního dvora.
 • Vybrané akty sekundárního práva.
 • Vyhláška č. 201/2005 Sb. o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů.
 • Zřizovací smlouvy Evropských společenství a smlouvy je měnící, či doplňující.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF