Diplomová práce 2

Zkratka předmětu KPH/DP2
Název předmětu Diplomová práce 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/DP2
Název Diplomová práce 2
Akreditováno/Kredity Ano/10
Rozsah hodin Seminář 280 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/DP1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Diplomová práce 2 navazuje na předmět Diplomová práce 1. Prohlubuje znalosti akademického psaní se zaměřením na základní principy praktického šetření a výzkumu na úrovni navazujícího magisterského studia.

Požadavky na studenta

Požadavky na splnění zápočtu:
- Pravidelné konzultace s vedoucím práce.
- Předložení úvodu, literárního přehledu, metodiky, seznamu literatury a výsledků do 15. 3.
- Předložení celé práce včetně závěrů, před posledními korekturami do 31. 3.

V pravomoci vedoucího práce je určit dřívější termíny, zejména pokud praktická část vyžaduje časově náročnější průzkum a jeho vyhodnocení.

Obsah

- formulace hypotéz
- akademická argumentace
- zkoumání
- prezentace výsledků výzkumu
- praktická část práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Diplomová práce 1

Získané způsobilosti

Student ovládá základní principy prezentace praktického bádání a výzkumu na magisterské úrovni. Po absolvování předmětu je schopen rozšířit svou rozpracovanou diplomovou práci o praktickou část a práci dokončit.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF