Obchodní právo 1

Zkratka předmětu KPH/COP1
Název předmětu Obchodní právo 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/COP1
Název Obchodní právo 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/KOP
Vyloučené předměty KPH/OP, KRM/OP
Podmiňující KPH/CZP, KPH/KPRVB, KPH/KZP, KPH/PRAVB, KPH/ZP, KRM/CZP, KRM/KPRVB, KRM/PRAVB, KRM/ZP
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky obchodního práva, výklad právní úpravy obchodních korporací, práva závazkového i živnostenského.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1. Účast na konzultacích
2. Vypracování písemných úkolů:
- vypracování zadaných pracovních listů
- ohlášení živnosti na jednotném registračním formuláři
- návrh na zápis do OR
- přihláška do insolvenčního řízení
- kupní smlouva
- smlouva o dílo
3. Zápočtový test

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základů obchodního a živnostenského práva. Ze stanovených zkouškových okruhů, rozdělených do bloků A a B, si studenti vylosují po jedné otázce z každého bloku.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvodní hodina
2. Úvod do obchodního práva I - principy a prameny
3. Úvod do obchodního práva II - systematika OZ a ZOK a pojmy
4. Korporace I - systematika, vznik, změna, zánik
5. Korporace II - osobní, kapitálové, družstva, evropské korporace
6. Rejstříky a živnosti - živnostenské podnikání, OR
7. Průběžný test a opakování
8. Závazky I - pojem, závazkový vztah, obsah závazku, vznik, zánik, smlouva, předsmluvní odpovědnost
9. Závazky II - změna, adhezní smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí, utvrzení, zajištění + odpovědnost za škodu, nepřikázané jednatelství
10. Závazky III - smlouvy kupní, o dílo, dispozice s obchodním závodem (koupě, pacht), nájem v podnikání, leasing, smlouvy příkazního typu v podnikání (obchodní zastoupení, komise, zasílatelství), franšíza, smlouvy přepravní, pojistná smlouva, smlouva o společnosti, smlouva o tiché společnosti
11. Insolvence I - úvod do dluhové problematiky, základní pojmy, úpadek, insolvenční řízení
12. Insolvence II - způsoby řešení úpadku: konkurs, reorganizace, oddlužení

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Obchodní právo je podmíněn předmětem Základy práva.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním pojmům a principům obchodního, korporátního, závazkového a živnostenského práva.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
 • Přednášející: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
Literatura
 • Janků, M. (2014). Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). Praha: C.H.Beck.
 • Právní předpisy: Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Právní předpisy: Zákon o obchodních korporacích - zákon č. 90/2012 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Právní předpisy: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) - zákon č. 182/2006 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Právní předpisy: Živnostenský zákon - zákon č. 455/1991 Sb. - vybraná ustanovení.
 • Uhlířová, M. a kol. (2015). Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF.
 • Janků, M. a kol. (2016). Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C. H. Beck.
 • Richter, T. (2017). Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer.
 • Smrčka, L., Plaček, J. a Schönfeld, J. (2016). Insolvenční řízení. Praha: Professional Publishing.
 • Kozák J., Brož J., Dadam A., Stanislav A., Strnad Z., Zrůst L., Žižlavský M. (2018). Insolvenční zákon: Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer.
 • Rozehnal, A. a kol. (2014). Obchodní právo. Aleš Čeněk.
 • Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol. (2014). Obchodní společnosti a družstva. Praha: C.H. Beck.
 • Právní předpisy: Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - zákon č. 125/2008 Sb.
 • Právní předpisy: Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních - zákon č. 292/2013 Sb.
 • Právní předpisy: Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - zákon č. 304/2013 Sb.
 • Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol. (2015). Základy obchodního práva. Praha: Leges.
 • Tintěra, T., Podrazil, P. a Petr, P. (2016). Základy závazkového práva. 1. díl. Praha: Leges.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF