Katastr. a stav. zákon, pozemkové právo

Zkratka předmětu KPH/CKSZP
Název předmětu Katastr. a stav. zákon, pozemkové právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/CKSZP
Název Katastr. a stav. zákon, pozemkové právo
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KPH/KKSZP
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/PRAV1, KRM/PRAV1, KPH/PRAV2, KRM/PRAV2
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem tohoto kurzu je poskytnout absolventům základní znalosti obsahu právních předpisů upravujících postavení a úkoly katastru nemovitostí, jakož i znalost příslušných norem týkajících se plánování, stavebního řádu a pozemkového práva.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na konzultacích a vypracování zadaných právních úkonů.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost a orientaci v katastrálním a stavebním zákoně a v právní úpravě pozemků.

Obsah

Témata přednášek:
1. Historie evidování nemovitostí a práv k nim na našem území - nejstarší katastry, Zemské desky, pozemková kniha
2. Poválečné pozemkové evidence do roku 1992
3. Základní práva zapisovaná do katastru nemovitostí, základní typy listin
4. Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech - uspořádání resortu, základní okruhy činností jednotlivých orgánů
5. Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - základní pojmy, předmět KN, obsah KN, katastrální operát
6. Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - zápis práv do KN (vklad, záznam, poznámka), správa KN, veřejnost KN
7. Katastrální vyhláška - obsah, závaznost, obsah výpisu z KN, geometrický plán, postupy při obnově katastrálního operátu
8. Vyhláška o poskytování údajů z KN, vyhláška o stanovení formuláře pro návrh na vklad
9. Základní ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
10. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
11. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
12. Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
13. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách + vyhláška č. 23/2007 Sb., o vymezení vodních děl pro účely evidence v KN, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základní problematice teorie a praxe stavebního a pozemkového práva a katastrálního zákona. Dokáží se orientovat v katastru nemovitostí ČR, ve stavebním řízení a v problematice půdního fondu v ČR.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Mgr. Ing. Martin Tůma
 • Přednášející: Mgr. Ing. Martin Tůma
Literatura
 • Katastrální zákon - zákon č. 256/2013 Sb.
 • Bradáč,A. kol. (2006). Rádce majitele nemovitostí. Praha: Linde.
 • Stavební zákon - zákon č. 183/2006 Sb..
 • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
 • Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.
 • Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.
 • Janků, M. a kol. (2016). Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C. H. Beck.
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva.
 • Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Vyhláška č. 23/2007 Sb., o vymezení vodních děl pro účely evidence v KN.
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
 • Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - zákon č. 139/2002 Sb..
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF