SZZ Právo

Zkratka předmětu KPH/BZPRS
Název předmětu SZZ Právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/BZPRS
Název Právo
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/CZP, KPH/KPRVB, KPH/KZP, KPH/LAW, KPH/PRAVB, KPH/ZP, KRM/CZP, KRM/KPRVB, KRM/LAW, KRM/PRAVB, KRM/ZP, KPH/CSP, KPH/KSP, KPH/SP, KRM/CSP, KRM/KSP, KRM/SP, KPH/CKSZP, KPH/KKSZP, KPH/KSZPP, KRM/CKSZP, KRM/KKSZP, KRM/KSZPP
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti práva.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů práva, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Okruhy:

1. STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
Organizace veřejné správy České republiky, organizační principy, subjekt x vykonavatel veřejné správy (přímý, nepřímý), působnost x pravomoc, orgány státní správy a jejich působnost, orgány místní samosprávy a jejich působnost, právní předpisy vydávané orgány veřejné správy.

2. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Pojem, subjekty správního řízení, zásady správního řízení x základní zásady činnosti správních orgánů, zahájení (o žádosti x z moci úřední) a průběh správního řízení, účastníci správního řízení, lhůty pro vydání rozhodnutí, náležitosti správního rozhodnutí a jeho vlastnosti, vady rozhodnutí, řádné a mimořádné opravné prostředky.

3. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
Charakteristika pracovního práva, obsah pracovního poměru, vznik pracovního poměru,
zánik pracovního poměru, mzda, plat, průměrný výdělek, dovolená na zotavenou.

4. SPRÁVNÍ PRÁVO V SYSTÉMU PRÁVA
Právo (přirozené, pozitivní, právní norma, prameny práva), státní moc a dělba moci, právní řád České republiky, metody interpretace práva, ústavní základy správního práva (Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod).

5. SPRÁVNÍ PRÁVO
Pojem, prameny správního práva, formy správní činnosti (formální, neformální, jiné úkony), správní uvážení, kontrola veřejné správy, odpovědnost za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nezákonným postupem.

6. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
Úprava, závaznost, zdroje, adresáti, význam, základní zásady činnosti správních orgánů x zásady správního řízení, související judikatura včetně případu KAJTA (1 As 30/2008-49), etika ve veřejné správě.

7. SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ
Pojem, správní soudy (působnost, příslušnost), přezkum rozhodnutí, typy soudních řízení, žaloba (náležitosti, lhůta pro podání žaloby, formy podání žaloby), soudní poplatek, účastníci řízení x osoby na řízení zúčastněné, opravné prostředky (mimořádné kasační stížnost, obnova řízení).

8. SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ
Trestání pojem, správní trestání x trestní soudnictví, správní delikt včetně členění (subjekt deliktu, postavení subjektu, charakter porušených povinností, zavinění, účel sankce), typy správních deliktů (přestupek, jiné správní delikty, správní disciplinární delikty, správní pořádkové delikty), přestupek (pojem, nutná obrana, krajní nouze, skutková podstata, řízení o přestupku, zánik trestnosti).

9. KATASTR NEMOVITOSTÍ
Základní pojmy (nemovitost, pozemek, parcela, výměra, druh pozemku), obsah katastru nemovitostí (popis evidovaných nemovitostí, uspořádání katastrálního operátu), veřejnost katastru nemovitostí (rozsah veřejnosti, druhy poskytovaných informací a jejich forma, úplata za poskytnuté informace).

10. ZÁPISY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Základní pojmy (vklad, záznam, poznámka), řízení o povolení vkladu; druhy práv zapisovaných do katastru nemovitostí, druhy listin pro zápis do katastru nemovitostí, zápisy jiných údajů do katastru nemovitostí.

11. OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Důvody obnovy, metody, postup při obnově operátu novým mapováním, přepracováním a využití výsledků pozemkových úprav.

12. VAZBA NA ZÁKONY SOUVISEJÍCÍ S KATASTREM NEMOVITOSTÍ
Správní řád (postup řízení), zákon o pozemkových úpravách (postup řízení, využití výsledků pozemkových úprav pro katastr nemovitostí), stavební zákon (základní pojmy, druhy dokumentace vydávané ve stavebním řízení, kolaudační řízení, vazba na katastr nemovitostí).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Právo (PRAVB/KPRVB), Správní právo (SP/KSP), Katastrální a stavební zákon, pozemkové právo (KSZPP/KKSZP)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti práva. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část (8th ed.). Praha: C. H. BECK, 2012.
 • Gerloch, A.. Teorie práva, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2003.
 • vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
 • vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.
 • vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.
 • Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016.
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bělina, M., & Drápal, L. Zákoník práce: komentář. Praha: C.H.Beck, 2012.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF