SZZ Právo

Zkratka předmětu KPH/BZPR
Název předmětu SZZ Právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/BZPR
Název Právo
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/CZP, KPH/KPRVA, KPH/KZP, KPH/LAW, KPH/PRAVA, KPH/PRAVB, KPH/ZP, KRM/CZP, KRM/LAW, KRM/PRAVB, KRM/ZP, KPH/OBPRA, KPH/QOBPR, KRM/OBPRA, KRM/QOBPR
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti práva.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů práva, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Okruhy:

1. PODNIKÁNÍ
pojem podnikání, pojem podnikatel, formy podnikání,
obchodní rejstřík a skutečnosti do něj zapisované, pojem a užívání obchodní firmy
2. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
druhy obchodních společností, založení a vznik obchodní společnosti, zánik obchodní společnosti
3. OSOBNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost
4. AKCIOVÁ SPOLEČNOST
charakteristika, pojem akcie, založení akciové společnosti, orgány akciové společnosti, zakladatelské právní jednání, stanovy
5. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
charakteristika, vznik, změny a zánik společnosti s ručením omezeným, orgány společnosti s ručením omezeným, zakladatelské právní jednání
6. DRUŽSTVO
charakteristika, založení, vznik a zánik družstva, členství v družstvu, orgány družstva,
stanovy družstva
7. PODNIKÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
živnost, vznik, výkon a zánik živnostenského podnikání, subjekty oprávněné provozovat živnost, druhy živností podle předmětu činnosti, odpovědný zástupce podle živnostenského zákona
8. ZÁVAZKY
vznik závazků, kontraktační proces, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, veřejná nabídka, zánik závazků, zajištění závazků, práva z vadného plnění
9. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SMLUVNÍ ZÁVAZKY
Koupě, dílo, nájem
10. STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
organizace veřejné správy ČR, orgány státní správy a jejich působnost, orgány místní samosprávy a jejich působnost, právní předpisy vydávané orgány veřejné správy
11. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
zahájení a průběh správního řízení, správní rozhodnutí, řádné a mimořádné opravné prostředky, správní soudnictví, přestupky a jiné správní delikty
12. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
charakteristika pracovního práva, obsah pracovního poměru, vznik pracovního poměru,
zánik pracovního poměru, mzda, plat, dovolená na zotavenou, zkušební doba, konkurenční doložka, neplatnost výpovědi, náhrada škody v pracovním právu
13. OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ
pravomoc a příslušnost soudů, řízení sporné a zvláštní, druhy žalob, základní zásady občanského soudního řízení, zahájení a průběh řízení před soudem prvního stupně,
druhy soudních rozhodnutí, opravné prostředky a jejich druhy

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Právo (PRAVB) a Obchodní právo (OBPRA)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti práva. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • Uhlířová, M. a kol. Základy práva. Č. Budějovice: JU, EF, 2015.
 • Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016.
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 304/2013, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Eliáš, K., Zuklínová, M., Gaňo, J., & Svatoš, M. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Praha: Sagit, 2012.
 • Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek I - VI. Praha: Wolters Kluwer, 2014.
 • Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část (8th ed.). Praha: C. H. Beck, 2012.
 • Bělina, M., & Drápal, L. Zákoník práce. Praha: C. H. Beck, 2012.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF