Introduction to the EU Law

Zkratka předmětu KPH/ALEU
Název předmětu Introduction to the EU Law
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/ALEU
Název Introduction to the EU Law (in English)
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KPH/KLEUA, KPH/LEUA, KRM/KLEUA, KRM/LEUA
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojit si základy práva Evropské unie s důrazem na právo komunitární. Posluchač se v anglickém jazyce seznámí se základními pojmy a principy organizační struktury Evropských společenství a Evropské unie, právním systémem společenství a aplikací práva.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování a prezentace semestrální práce v angličtině.

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška

Obsah

Přednášky:
1 - evropská integrace a vznik Evropských společenství;
2 - organizační struktura Evropských společenství a Evropské unie I.;
3 - organizační struktura Evropských společenství a Evropské unie II.;
4 - právní systém Společenství - prameny a normotvorba;
5 - aplikace práva Společenství;
6 - základy společenství, Jednotný vnitřní trh I.;
7 - základy společenství, Jednotný vnitřní trh II.;
8 - hospodářská soutěž;
9 - hospodářská a měnová unie;
10 - ochrana spotřebitele;
11 - Maastrichtská smlouva;
12 - společná zahraniční a bezpečnostní politika EU a spolupráce čl. států v oblasti trestní justice;
13 - další vývoj Evropské unie: Amsterdamská smlouva, smlouva z Nice, Smlouva o Evropské;
Ústavní smlouvě, Lisabonská smlouva;

Cvičení:
1 - zakládací a pozměňující smlouvy ES;
2 - nařízení, směrnice, rozhodnutí;
3 - jednotlivé druhy řízení před evropskými soudními orgány;
4 - volný pohyb zboží;
5- volný pohyb osob a služeb;
6 - kartelové dohody, zneužití dominantního postavení;
7 - presentace seminárních prací;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním principům práva Evropské unie - proč a jak EU vznikla, jakým způsobem tvoří a aplikuje právo, jaká je úloha členských států. Posluchači rozumí základům jednotného vnitřního trhu, hospodářské a měnové unie, hospodářské soutěže, ochrany evropského spotřebitele a principům rozšiřování EU.

Garanti a vyučující
 • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý
 • Přednášející: Ing. Martina Krásnická, XXX
 • Cvičící: Ing. Martina Krásnická, XXX
Literatura
 • HRUBÝ, Rudolf a Martina KRÁSNICKÁ. Introduction to the EU law / Úvod do práva EU.
 • WEATHERILL. Cases and materials on EU Law 8e. Update May 2008, The Lisbon Treaty.
 • EU Charter of Fundamental Rights.
 • KACZOROWSKA, Alina. European Union Law, Routledge, second edition, 2011.
 • FORSTER, Nigel. Foster on EU Law. Oxford University Press, Second Edition, 2009.
 • http://eur-lex.europa.eu/.
 • Lisbon Treaty.
 • Secondary legioslation.
 • Other documents:. Treaty on European Union.
 • Treaty on the Functioning of the European Union.
 • Web pages of the EU and its institutions.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF