Německý jazyk ZD2

Zkratka předmětu KJE/NJZD2
Název předmětu Německý jazyk ZD2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/NJZD2
Název Německý jazyk NJZD2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání dovedností nutných k absolvování mezinárodně uznávaných zkoušek na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Nacvičovány jsou složky: čtení s porozuměním, mluvnické struktury, poslech s porozuměním, psaní a mluvní dovednosti. Součástí přípravy jsou modelové testy. Součástí přípravy je projekt týkající se porozumění psanému textu a poslechu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn úspěšným zvládnutím závěrečného jazykového testu na úrovni B1.

Požadavky ke zkoušce:
Zvládnutí písemného testu na 70%
Přítomnost na výuce
Splnění úkolů v Moodlu
Plnění úkolů průběžně zadávaných učitelem
Samostudium

Obsah

1. Einleitung. Sprechen 1 Kontaktaufnahme.
2. Leseverstehen Teil 3, Wortschatztraining (WT): Körper, Gesundheit, Hygiene; Grammatiktraining (GT): Adjektive
3. Leseverstehen (Studentenprojekt), WT: Arbeit und Beruf; Grammatiktraining (GT): Präpositionen
4. Leseverstehen (Studentenprojekt), WT: Ausbildung und Schule; GT: Reflexive Verben, Sprechen 2 Gespräch über ein Thema.
5. Leseverstehen (Studentenprojekt), WT: Freizeit und Unterhaltung; GT: Satzverbindungen, Sprechen 2 Gespräch über ein Thema.
6. Leseverstehen (Studentenprojekt), WT: Politik und Gesellschaft; GT: Indirekte Fragen und Aussagen; Sprechen 3 Gemeinsam eine Aufgabe lösen
7. Sprechen 3 Gemeinsam eine Aufgabe lösen; Hörverstehen Teil 3; Sprachbausteine Teil 3
8. Leseverstehen (Studentenprojekt), WT: Beziehungen, Kontakte und Verabredungen; Sprechen Teil 1, 2, 3.
9. Modelltest 3
10. Hörverstehen (Studentenprojekt); Schriftlicher Ausdruck: Halbformeller Brief, GT: Hauptsatz und Nebensatz.
11. Hörverstehen (Studentenprojekt); GT: Infinitiv s "zu"; WT: Moderne Informationstechniken
12. Hörverstehen (Studentenprojekt); GT: Relativsätze; WT: Fremdsprachen
13. Modelltest 4
14. Zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Úroveň B1 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech řečových dovednostech (produktivních i receptivních) a základních jazykových prostředcích.

Získané způsobilosti

Student bude po absolvování kurzu schopen prokázat svou znalost jazyka na úrovni B1 formou certifikované zkoušky.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Michaela Procházková
  • Cvičící: Mgr. Michaela Procházková
Literatura
  • MAENNER, Dieter. Prüfungstraining. Zertifikat Deutsch. 1. vydání. Berlin: Cornelsen Verlag, 2008. ISBN 978-3-06-020310-9.
  • HAUPENTHAL, Thomas, KOLOCOVÁ, Vladimíra, PITTNEROVÁ, Lucie. Fertigkeitstraining B1. Übungsbuch. Deutsch als Fremdsprache. 1. Auflage. Praha: Polyglot, 2008. ISBN 978-8-08-619551-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF