Německý jazyk ZD1

Zkratka předmětu KJE/NJZD1
Název předmětu Německý jazyk ZD1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/NJZD1
Název Německý jazyk NJZD1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání dovedností nutných k absolvování mezinárodně uznávaných zkoušek na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Nacvičovány jsou složky: čtení s porozuměním, mluvnické struktury, poslech s porozuměním, psaní a mluvní dovednosti. Součástí přípravy jsou modelové testy. Součástí přípravy je projekt týkající se porozumění psanému textu a poslechu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn úspěšným zvládnutím závěrečného jazykového testu na úrovni B1.

Obsah

1. Einleitung. Sprechen 1 Kontaktaufnahme.
2. Leseverstehen Teil 1, Wortschatztraining (WT): Personalien; Grammatiktraining (GT): Modalverben.
3. Leseverstehen (Studentenprojekt), WT: Wohnen; Grammatiktraining (GT): Trennbare u. untrennbare Verben
4. Leseverstehen (Studentenprojekt), WT: Umwelt; GT: Perfekt, Sprechen 2 Gespräch über ein Thema
5. Leseverstehen (Studentenprojekt), WT: Reisen u. Verkehr; GT: Präteritum, Sprechen 2 Gespräch über ein Thema
6. Leseverstehen (Studentenprojekt), WT: Verpflegung; GT: Konjunktiv II; Sprechen 2 Gespräch über ein Thema
7. Sprechen 2 Gespräch über ein Thema; Hörverstehen Teil 1; Sprachbausteine Teil 1, GT: Passiv
8. Leseverstehen Teil 2, WT: Einkaufen; GT: Verben mit Präpositionen und Ergänzungen
6. Hörverstehen Teil 2; Sprachbausteine Teil 2; Schriftlicher Ausdruck: Persönlicher Brief
9. Modelltest 1
10. Sprechen 2 Gespräch über ein Thema; WT: Öffentliche und private Dienstleistungen; GT: Verben mit Ergänzungen
11. Leseverstehen (Studentenprojekt), Sprechen 2 Gespräch über ein Thema; GT: Reflexive Verben
12. Leseverstehen (Studentenprojekt), Sprechen 2 Gespräch über ein Thema; Hörverstehen Teil 1,2
13. Modelltest 2
14. Zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Úroveň B1 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech řečových dovednostech (produktivních i receptivních) a základních jazykových prostředcích.

Získané způsobilosti

Student bude po absolvování kurzu schopen prokázat svou znalost jazyka na úrovni B1 formou certifikované zkoušky.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Michaela Procházková
  • Cvičící: Mgr. Michaela Procházková
Literatura
  • MAENNER, Dieter. Prüfungstraining. Zertifikat Deutsch. 1. vydání. Berlin: Cornelsen Verlag, 2008. ISBN 978-3-06-020310-9.
  • HAUPENTHAL, Thomas, KOLOCOVÁ, Vladimíra, PITTNEROVÁ, Lucie. Fertigkeitstraining B1. Übungsbuch. Deutsch als Fremdsprache. 1. Auflage. Praha: Polyglot, 2008. ISBN 978-8-08-619551-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF