Německý jazyk NJZD

Zkratka předmětu KJE/NJZD
Název předmětu Německý jazyk NJZD
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/NJZD
Název Německý jazyk NJZD
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání dovedností nutných k absolvování mezinárodně uznávaných zkoušek na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Nacvičovány jsou složky: čtení s porozuměním, mluvnické struktury, poslech s porozuměním, psaní a mluvní dovednosti. Součástí přípravy jsou dva modelové testy.
Vstupní znalost: úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech řečových dovednostech (produktivních i receptivních) a základních jazykových prostředcích.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn úspěšným zvládnutím závěrečného jazykového testu na úrovni B1.

Obsah

Cvičení:
1. Modelový test 1
2. Leseverstehen Tei 1, 2, 3
3. Wortschatztraining (WT):Personalien, Wohnen; Grammatiktraining (GT): Konjunktiv II
4. WT: Umwelt, Reisen und Verkehr; GT: Passiv
5. WT: Einkaufen, öffentliche und private Dienstleistungen; GT: Verben mit Präpositionen und Ergänzungen
6. Hörverstehen Teil 1, 2; Sprachbausteine Teil 1
7. WT: Körper, Gesundheit, Hygiene, Arbeit und Beruf; GT: Hauptsatz und Nebensatz, Satzverbindungen
8. Hörverstehen Teil 3; WT: Ausbildung und Schule
9. Sprachbausteine Teil 3; WT: Politik und Gesellschaft, Beziehungen
10. WT: moderne Informationstechniken; GT: indirekte Fragen und Aussagen
11. WT: Fremdsprachen; GT: Infinitiv mit zu; schriftlicher Ausdruck: persönlicher Brief, halbformeller Brief
12. WT: Kontakte und Verabredungen; GT: Relativsätze
13. Modelový test 2
14. Zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech řečových dovednostech (produktivních i receptivních) a základních jazykových prostředcích.

Získané způsobilosti

Student bude po absolvování kurzu schopen prokázat svou znalost jazyka na úrovni B1formou certifikované zkoušky.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Markéta Flajšhansová, Mgr. Michaela Procházková
  • Cvičící: Mgr. Markéta Flajšhansová, Mgr. Michaela Procházková
Literatura
  • Maenner, D. Prüfungstraining. Zertifikat Deutsch. Berlin, Cornelsen Verlag, 2008. ISBN 978-3-06-020310-9.
  • Hauptenthal, T., Kolocová, V., Pittnerová, L. Fertigkeitstraining B1. Übungsbuch. Deutsch als Fremdsprache. Praha, Polyglot, 2008. ISBN 978-8-08-619551-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF