Německý jazyk A2 - 1

Zkratka předmětu KJE/NJA21
Název předmětu Německý jazyk A2 - 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/NJA21
Název Německý jazyk A2 - 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: upevnění a zdokonalení se v německém jazyce na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, rozvoj řečových dovedností a jazykových prostředků pro každodenní komunikaci. Důraz je kladen na komunikativní způsob výuky a použití autentických poslechových textů.
Bydlení mladých lidí. Dovolená a cestování. Německo. Česká republika.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím testů s výsledkem minimálně 60%.

Obsah

Cvičení:
1. Junge Leute von heute; Nebensätze mit weil;
2. Wie junge Leute wohnen - über Wohnsituationen sprechen; Nebensätze mit obwohl;
3. Kindheit und Jugend - über Kindheit und Jugend berichten; Präteritum von haben und sein;
4. Etwas erklären; Präteritum der Modalverben;
5. Überraschung und Wut ausdrücken; Partikel doch, denn und ja;
6. Urlaub und Reisen - über Urlaub sprechen; Abkürzungen in Reiseprospekten;
7. Traumreisen - Reiseträume; Perfekt mit haben und sein;
8. Eine Weltreise; Perfekt der schwachen Verben;
9. Sagen, wie man etwas findet; Perfekt der starken Verben;
10. Deutschland-Info; Perfekt der trennbaren und nicht-trennbaren Verben;
11. Interessantes aus den 16 Bundesländern; Perfekt der Verben auf -ieren;
12. Eine Reise in Deutschland; Fragen mit Welch-;
13. Hamburg-Trip; umgangssprachliche Ausdrücke;
14. Über das Heimatland sprechen; Himmelsrichtungen

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech řečových dovednostech (produktivních i receptivních) a základních jazykových prostředcích.

Získané způsobilosti

Student po absolvování předmětu umí komunikovat v německém jazyce na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Umí se vyjádřit k formám bydlení mladých lidí, popsat výhody a nevýhody a zdůvodnit svá tvrzení. Dokáže vyprávět o své dovolené. Orientuje se v reáliích Německa. Popíše zajímavosti České republiky.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Markéta Flajšhansová
  • Cvičící: Mgr. Markéta Flajšhansová, Mgr. Michaela Procházková
Literatura
  • DALLAPIAZZA, Rosa-Maria - VON JAN, Eduard - SCHÖNHERR,Til. TANGRAM aktuell 2. Lektion 1-4. Hueber Verlag, Ismaning, 2005. ISBN 978-3-19-001816-1.
  • GERBES, Johannes - VAN DER WERF, Frauke. FIT FÜRS GOETHE-ZERTIFIKAT A2, START DEUTSCH 2. 1. Auflage, Ismaning: Hueber Verlag, 2007, 2007. ISBN 978-3-19-001873-4.
  • DRMLOVÁ,Dana - HOMOLKOVÁ,Božena - KETTNEROVÁ,Drahomíra - TESAŘOVÁ,Lea. NĚMECKY S ÚSMĚVEM - NOVĚ. 3. vydání. Fraus, Plzeň, 2011. ISBN 978-80-7238-990-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF