Německý jazyk A1 - 1

Zkratka předmětu KJE/NJA11
Název předmětu Německý jazyk A1 - 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/NJA11
Název Německý jazyk A1 - 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: intenzívní výuka a zdokonalení úrovně A1 v německém jazyce podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, rozvoj řečových dovedností a jazykových prostředků pro každodenní komunikaci. Důraz je kladen na komunikativní způsob výuky a použití autentických poslechových textů. Orientace v základních gramatických jevech. Orientace v běžném německém prostředí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím testu s výsledkem minimálně 60%.

Obsah

Cvičení:

1. Hallo! Wie geht´s? Wie ist Ihr Name? W-Fragen; Ja/Nein-Fragen;
2. Woher kommen Sie? Zahlen 1-100; Verben haben und sein;
3. Das Land; Die Sprache; unbestimmte und bestimmte Artikel;
4. Begegnungen; Verben in Präsens; negative Artikel; schwache Verben;
5. Ein Visum für Deutschland; Buchstabieren; starke Verben kommen, gehen, finden;
6. Essen und Trinken; Verben und Verb-Endungen; starke Verben essen, trinken;
7. Währung; Geld; Zahlenangaben; Nominativ, Akkusativ, Dativ;
8. Möbelhaus; Adjektive; Akkusativ-Ergänzung;
9. Haushaltsgeräte; Singular und Plural; Pluralendungen; es gibt;
10. Im Supermarkt; Dativ; starke Verben helfen, nehmen;
11. Lebensmittel; Imperativ; Ortsangaben; starke Verben sprechen, geben;
12. Geschenke, Freundschaft; Personalpronomen;
13. Mengenangaben; man
14. Zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Úroveň A0 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Získané způsobilosti

Student po absolvování předmětu umí komunikovat v německém jazyce na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student se umí představit, sdělit údaje ke své osobě, vyplnit formulář, orientuje se v restauraci i v supermarketu, sdělí časové a místní údaje, přečte prospekt, zeptá se na cenu. Umí zformulovat prosbu, souhlas i nesouhlas a dát radu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Michaela Procházková
  • Cvičící: Mgr. Markéta Flajšhansová, Mgr. Michaela Procházková
Literatura
  • NIEBISCH,Daniela - PENNIG-HIEMSTRA,Sylvette - SPECHT,Franz - BOVERMANN,Monika - PUDE,Angela. SCHRITTE PLUS NEU 1. Hueber Verlag, Mnichov, 2016. ISBN 978-3-19-101080-5.
  • DRMLOVÁ,Dana - HOMOLKOVÁ,Božena - KETTNEROVÁ,Drahomíra - TESAŘOVÁ,Lea. NĚMECKY S ÚSMĚVEM - NOVĚ. 3. vydání. Fraus, Plzeň, 2011. ISBN 978-80-7238-990-2.
  • DALLAPIAZZA, Rosa-Maria - VON JAN, Eduard - SCHÖNHERR,Til. Tangram aktuell 1, Lektion 1-4. Hueber Verlag, Ismaning, 2016. ISBN 978-3-19-001801-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF