Fachsprache Wirtschaft 2

Zkratka předmětu KJE/KFW2
Název předmětu Fachsprache Wirtschaft 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/KFW2
Název Fachsprache Wirtschaft 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/KFW1, KOD/KFW1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zvládnutí všech jazykových prostředků a řečových dovedností pro rozvoj komunikace v německém jazyce v tématech z ekonomické oblasti. Student se po absolvování předmětu plynule vyjadřuje k tématům z ekonomické oblasti. Rozumí textům s ekonomickou tematikou. Ovládá slovní zásobu, obraty a vazby z ekonomického světa. Dovede pojmenovat různé druhy daní. Ovládá specifickou slovní zásobu bankovnictví a pojišťovnictví. Diskutuje o výhodách a nevýhodách OSVČ. Dovede pojmenovat kroky k založení firmy.
Vymezení témat: Státní rozpočet. Daně. Banky. Zahájení samostatné výdělečné činnosti. Založení firmy. Financování. Pojištění.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn úspěšným zvládnutím závěrečného jazykového testu s výsledkem min. 60%.

Obsah

Cvičení:
1. - 2. Staatshaushalt und Steuern
Gramatika: Partizip I und II, Relativsätze;
3. - 4. Rolle der Banken in der Wirtschaft
Gramatika: Passiv mit Modalverb;
5. - 6. Existenzgründung
Gramatika: Deklination der Adjektive;
7. - 8. Gründung einer Firma
Gramatika: Nebensätze mit dass und damit, Infinitivsätze mit zu/um - zu;
9. - 10. Finanzierung
Gramatika: Komposita;
11. - 12. Versicherung
Gramatika: Passiv;
13. Wiederholung;
14. Test


Vyučovací metody:
1. Konzultace 1: Studenti jsou seznámeni s metodikou práce s učebnicí v rámci zvolených témat.
2. Konzultace 2: Zkušební test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Min. úroveň B1 podle Společného evropského rámce pro jazyky ve všech řečových dovednostech (produktivních a receptivních) a jazykových prostředcích.

Získané způsobilosti

Student se po absolvování předmětu plynule vyjadřuje k tématům z ekonomické oblasti.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Markéta Flajšhansová
  • Cvičící: Mgr. Markéta Flajšhansová
Literatura
  • BŘEZINA, Jaroslav - DRMLOVÁ, Dana - VÁPENÍK, Jan - BEDNÁŘOVÁ, Dana a kol. Fachsprache Wirtschaft. 1.vyd. Praha: VŠE Praha, nakl. Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1771-1.
  • HŐPPNEROVÁ, Věra - KERNEROVÁ, Jaroslava. Němčina v hospodářství. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004. ISBN 80-86119-80-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF