Italský jazyk 2

Zkratka předmětu KJE/ITJ2
Název předmětu Italský jazyk 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/ITJ2
Název Italský jazyk 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: rozvoj řečových dovedností a jazykových prostředků pro každodenní komunikaci na pracovišti a v běžném životě. Důraz je kladen na komunikativní způsob výuky při použití moderní, na praxi orientované učebnice a autentických poslechových textů. Student po absolvování předmětu umí komunikovat v běžných životních i pracovních situacích. Dokáže vyjádřit své pocity a nálady a zeptat se na pocity a nálady kolegů. Umí řešit běžné situace. Dokáže dohodnout, naplánovat, přesunout a zrušit schůzku. Orientuje se v reáliích Itálie. Umí se zeptat na cestu. Umí správně používat budoucí minulé časy i podmiňovací a rozkazovací způsob. Umí sepsat soukromé i pracovní dopisy, faxy a maily. Je schopen vést pracovní rozhovor.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím zkušebního testu s výsledkem minimálně 60%

Obsah

Cvičení:
1.Appuntamento in Italia; Slovesné třídy I., II. a III., Passato prossimo. Imperfetto.
2.Luoghi pubblici; Budoucí čas. Podmiňovací způsob.
3.Musica italiana. Problemi di traduzione. Annunci.
4.Diario di viaggio. Dělivý člen. Přízvučná zájmena.
5.Mangiare bene. Cucina tradizionale. Rozkazovací způsob.
6.Lettura. Trapassato prossimo.
7.Salute. Attivit?. Stupňování přídavných jmen.
8.Sport in Italia. Nepravidelné stupňování přídavných jmen. Sloveso proporre.
9.Problemi di traduzione. Krácení vedlejších vět účelových s per + infinitiv
10.Medicina. Příslovce. Stupňování příslovcí.
11.Mondo di lavoro. Orario di lavoro. Rapporti di lavoro. Nepravidelné stupňování příslovcí.
12.Interviste. Compilare modulo. Sloveso fare.
13.Curriculum vitae. Proggetti. Krácení vedlejších vět pomocí senza + infinitiv. Sloveso valere.
14.Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost italského jazyka minimálně na úrovni A1. Kurz navazuje na Italský jazyk 1.

Získané způsobilosti

Student bude schopen se po absolvování kurzu vyjadřovat za pomoci pokročilých jazykových prostředků.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Michaela Procházková
  • Cvičící: Mgr. Michaela Procházková
Literatura
  • ZIGLIO, Luciana, RIZZO, Giovanna. Espresso 1. Corso di italiano - Livello A1. Libro dello studente ed esercizi. 2.vyd. Firenze: Alma Edizioni,, 2008. ISBN 978-88-86440-29-5.
  • BALi, Maria, RIZZO, Giovanna. Espresso 2. Corso di italiano - Livello A2. Libro dello studente ed esercizi. 2.vyd. Firenze: Alma Edizioni, 2006. ISBN 88-86440-37-5.
  • BAHNÍKOVÁ, Alena, BENEŠOVÁ, Hana a EHRENBERGEROVÁ, Ludmila. Italština. 2. vyd. Praha: Leda, 2008. ISBN 978-80-7335-116-8.
  • HALGAŠOVÁ, Lenka. Libro degli esercizi. Cvičebnice italštiny pro mírně a středně pokročilé. 1. vyd. Brno: nakladatelství Barrister&Principal, 2003. ISBN 80-86598-18-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF