Italský jazyk 1

Zkratka předmětu KJE/ITJ1
Název předmětu Italský jazyk 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/ITJ1
Název Italský jazyk 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: rozvoj řečových dovedností a jazykových prostředků pro každodenní komunikaci na pracovišti a v běžném životě. Důraz je kladen na komunikativní způsob výuky při použití moderní, na praxi orientované učebnice a autentických poslechových textů. Student po absolvování předmětu umí komunikovat v běžných životních i pracovních situacích. Dokáže vyjádřit své pocity a nálady a zeptat se na pocity a nálady kolegů. Umí řešit běžné situace. Zná zásady psaní faxové, mailové zprávy i dopisu. Dokáže dohodnout, naplánovat, přesunout a zrušit schůzku. Orientuje se v reáliích Itálie. Umí se zeptat na cestu.
Umí správně používat budoucí i dva minulé časy, a také podmiňovací způsob.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím zkušebního testu s výsledkem minimálně 60%

Obsah

Cvičení:
1. In albergo. Al ristorante; Slovesné třídy I., II. a III. Modální slovesa. Revizní lekce.
2. Italia - Andiamo in vacanza; Zvratná slovesa. Dělivý člen. Předložky opakování.
3. Lettera. Cartolina. Fax. E-Mail; Passato prossimo se slovesem avere. Sloveso tradurre.
4. Famiglia; Passato prossimo se slovesem essere.
5. Animali; Slovesa venire, salire, scegliere. Přídavné jméno bello.
6. Vivere in citt? e in campagna; Číslovky. Zlomky. Procenta.
7. Canzoni italiane. Zájmenná částice ne. Sloveso andarsene.
8. Persone. Descrizioni. Budoucí čas.
9. Problemi di traduzione. Zájmenná částice ci. Sloveso togliere.
10. Feste. Postavení dvou osobních zájmen. Nessuno.
11. Trasporti. Traffico. Imperfetto. Užití dvou minulých časů.
12. Appuntamenti; Podmiňovací způsob.
13. Oroscopo. Vestirsi bene. Caff? culturale. Sloveso tenere.
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student bude schopen se po absolvování kurzu vyjadřovat za pomoci základních jazykových prostředků.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Michaela Procházková
  • Cvičící: Mgr. Michaela Procházková
Literatura
  • ZIGLIO, Luciana, RIZZO, Giovanna. Espresso 1. Corso di italiano - Livello A1. Libro dello studente ed esercizi. 2.vyd. Firenze: Alma Edizioni,, 2008. ISBN 978-88-86440-29-5.
  • BALi, Maria, RIZZO, Giovanna. Espresso 2. Corso di italiano - Livello A2. Libro dello studente ed esercizi. 2.vyd. Firenze: Alma Edizioni, 2006. ISBN 88-86440-37-5.
  • BAHNÍKOVÁ, Alena, BENEŠOVÁ, Hana a EHRENBERGEROVÁ, Ludmila. Italština. 2. vyd. Praha: Leda, 2008. ISBN 978-80-7335-116-8.
  • HALGAŠOVÁ, Lenka. Libro degli esercizi. Cvičebnice italštiny pro mírně a středně pokročilé. 1. vyd. Brno: nakladatelství Barrister&Principal, 2003. ISBN 80-86598-18-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF