Fachsprache Wirtschaft 1

Zkratka předmětu KJE/FW1
Název předmětu Fachsprache Wirtschaft 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/FW1
Název Fachsprache Wirtschaft 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zvládnutí všech jazykových prostředků a řečových dovedností pro rozvoj komunikace v německém jazyce v tématech z ekonomické oblasti.
Vymezení témat: Potřeby. Tržní hospodářství. Centrálně řízené hospodářství. Hospodářské sektory. Podniky. Právní formy podniků. Konjunktura. Sociální politika.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn úspěšným zvládnutím závěrečného jazykového testu s výsledkem min.60%.

Obsah

Cvičení:
1. - 2. Einführung in die Marktwirtschaft
Gramatika: Nebensätze mit weil;
3. - 4. Wirtschaftsbereiche
Gramatika: Infinitiv mit zu, Partizip I und II;
5. - 6. Unternehmen
Gramatika: Adjektive im Komparativ und Superlativ;
7. - 8. Rechtsformen der Unternehmen
Gramatika: Nebensätze mit dass, Konjunktionen;
9. - 10. Konjunkturzyklus
Gramatika: Partizip I und II;
11. - 12. Sozialpolitik
Gramatika: Konjunktionen;
13. Wiederholung;
14. Test


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Úroveň min. B1 podle Společného evropského rámce pro jazyky ve všech řečových dovednostech (produktivních a receptivních) a jazykových prostředcích.

Získané způsobilosti

Student se po absolvování předmětu plynule vyjadřuje k vymezeným tématům z ekonomické oblasti.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Markéta Flajšhansová
  • Cvičící: Mgr. Markéta Flajšhansová
Literatura
  • BŘEZINA, Jaroslav - DRMLOVÁ, Dana - VÁPENÍK, Jan - BEDNÁŘOVÁ, Dana a kol. Fachsprache Wirtschaft. Praha: VŠE Praha, nakl. Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1771-1.
  • FEARNS, Anneliese - LÉVY - HILLERICH, Dorothea. KOMMUNIKATION IN DER WIRTSCHAFT. 1. vydání Plzeň, Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-893-6.
  • HŐPPNEROVÁ, Věra - KERNEROVÁ, Jaroslava. Němčina v hospodářství. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004. ISBN 80-86119-80-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF