Francouzský jazyk A1 - 1

Zkratka předmětu KJE/FJA11
Název předmětu Francouzský jazyk A1 - 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/FJA11
Název Francouzský jazyk A1 - 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení základních gramatických a lexikálních dovedností potřebných ke splnění testu na úrovni A1mezinárodních zkoušek SERR. Kurz zahrnuje dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím dvou zkušebních testů, každý s výsledkem minimálně 70%

Obsah

Cvičení:
1. Abeceda; sloveso ?tre; zápor; číslovky; pravidla francouzské výslovnosti a pravopisu
2. Tázací výrazy; pozdravy, zdvořilostní fráze; sloveso avoir
3. Členy; představit se, představit někoho jiného; slovesa typu parler, sloveso s´appeler
4. Národnosti, profese, přechylování; slovesa typu finir, répondre; espérer, commencer, jeter, manger
5. Rodina; přivlastňovací zájmena nesamostatná
6. Časové údaje, části dne, hodiny, datum; nepravidelné sloveso partir; aller, člen určitý stažený s předložkou ?
7. Opakování, test
8. Zájmy: faire de, jouer de/?; kultura, sport; aimer, préférer, détester
9. Tvoření otázek; modální slovesa
10. Výraz il y a, předložky, příslovce místa
11. Orientace ve městě, názvy obchodů; imperativ
12. Domluvit si schůzku; napsat pozvánku, přijmout, odmítnout pozvání
13. Plány do budoucna: budoucí čas (futur proche)
14. Opakování, test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Student má základní znalosti jazyka odpovídající úrovni A1.

Získané způsobilosti

Student získá informace o požadavcích na splnění úrovně A1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Petra Krejčí
  • Cvičící: Mgr. Petra Krejčí
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF