English for Presentations

Zkratka předmětu KJE/ENP
Název předmětu English for Presentations
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/ENP
Název English for Presentations
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je důkladná příprava, správná organizace a efektivní provedení prezentace, která patří ke stále frekventovanějším manažerským a profesionálním aktivitám a náleží k nejdůležitějším položkám v profesním portfoliu
rostoucího počtu pracovníků.
Studenti si osvojí tyto znalosti a dovednosti: správné a pohotové užívání terminologie a frazeologie, time-management,
komunikační a rétorické techniky, prezentační techniku a další nezbytné postupy k efektivnímu vedení prezentace.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím dvou prezentací na základě zadaného odborného tématu.

Obsah

Cvičení:
1. Opening a presentation, welcoming an audience, introducing oneself and the topic, dealing with nervousness;
2. Structuring a presentation, organizational details - timing, handouts, questions;
3. Body language, presenting to an English-speaking audience;
4. Signposting, articulating difficult issues;
5. Presentation tools, using numbers, creating effective visuals;
6. Introducing visuals, presenting visuals effectively, the rule of six;
7. Making contrasts and describing reults, emphasizing important points;
8. Types of visuals, describing graphs and charts;
9. Describing trends - using appropriate verb tenses, adjectives, and adverbs;
10. Concluding a presentation, summarizing and making recommendations;
11. Strategies for a good conclusion, the role of presenter´s voice;
12. Handling the question and answer phase, asking for clarification, avoiding answers, admitting you don´t know;
13. Dealing with interruptions and unexpected questions, anticipating questions, reformulating questions;
14. Final presentation and assessment

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost středoškolské gramatiky a slovní zásoby potřebné ke složení maturitní zkoušky.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu dovednosti nutné k efektivnímu provedení prezentace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Vladimír Kadlec
  • Cvičící: Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec
Literatura
  • Grussendorf, M., Hovorková, M. English for Presentations. Fraus, 2008.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-53933-4.
  • Business Spotlight periodikum. Praha: Economia, a. s.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF