English for IT in Business

Zkratka předmětu KJE/ENITB
Název předmětu English for IT in Business
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/ENITB
Název English for IT in Business
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu English for IT in Business je rozvinout u studentů ekonomicko-informatických oborů všechny čtyři komunikační dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvený projev) v anglickém jazyce se zaměřením na informatiku v ekonomické oblasti. Předmět vedený komunikativním způsobem rozvíjí jazykovou kompetenci studentů, seznamuje je se slovní zásobou z výše uvedené oblasti a klíčovými gramatickými jevy nezbytnými pro úspěšnou konverzaci na informaticko-ekonomická témata. Kladen je důraz nejenom na schopnost studentů plynule vyjádřit své myšlenky a názory, nýbrž i na jejich gramatickou a výslovnostní správnost. Studenti jsou schopni komunikovat, prezentovat a formulovat správně v anglickém jazyce své myšlenky, rozumí mluvenému i psanému projevu v anglickém jazyce a ovládají slovní zásobu z oblasti informatiky a ekonomie na úrovni B2.

Požadavky na studenta

Zápočet: splnění všech úkolů v systému Moodle s celkovou úspěšností alespoň 90%, úspěšnost v písemné části závěrečného zápočtového testu minimálně na 70%.
Zkouška: rozhovor s rodilým mluvčím na některé z probíraných témat.

Obsah

Přednášky (gramatika):
1 - irregular plural, collective nouns
2 - prepositional phrases
3 - gerund vs infinitive
4 - word order, inversion
5 - British vs American English
6 - word formations
7 - subjunctive
8 - IT English advaced terminology
9 - frequent spelling mistakes
10 - IT English specifics
11 - Academic English specifics 1
12 - Academic English specifics 2
13 - written test


Cvičení (konverzace):
1 - Computer Basics
2 - History of Computers
3 - Computers in Business
4 - Business Video-conferencing
5 - Media
6 - Data Centers and Security
7 - Software and Programming
8 - Multimedia
9 - Mobility
10 - Surveillance
11 - Economic Indicators
12 - Comptutational Statistics
13 - speaking test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Jazyková úroveň B1+.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: Gregory Thomas Akehurst-Moore, B.A., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Gregory Thomas Akehurst-Moore, B.A., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • RICCA-MCCARTHY, T. English for Telecoms and Information Technology. Oxford University Press, 2009.
  • ESTERAS, S. Infotech - English for computer users. Cambridge University Press, 2008.
  • MURPHY, R. English Grammar in Use. CUP, 2004.
  • Esteras S.R., Fabré E.M. Professional English in Use - ICT. Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0521685436.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Didaktický test

Stáhnout jako PDF